Jавнa набавкa број О/5-2019 – Набавка препарата и услуге апликације препарата за спровођење програма сузбијањa ларви комараца на територији Републике Србије-Централна Србија за 2019. годину, по партијама

На основу члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-51/2019-02 од 13. марта 2019. године,

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6 

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Редни број јавне набавке О/5-2019

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд,  www.mduls.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Врста предмета набавке су добра.

Предмет јавне набавке: набавка препарата и услуге апликације препарата за спровођење програма сузбијањa ларви комараца на територији Републике Србије-Централна Србија за 2019. годину, по партијама.

Назив и ознака из општег речника набавке: 24452000- инсектициди; 90700000- Услуге у области заштите животне средине.

Јавна набавка је обликована у две партије:

  • Партија 1- набавка препарата за третирање ларви комараца.
  • Партија 2- услуге  апликације препарата за третирање ларви комараца.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца, односно интернет адреси www.mduls.gov.rs

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs. и у Министарству заштите животне средине Републике Србије, Бул. Михајла Пупина 2, Београд, Интернет адреса: www. еkologija.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично предајом, на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. О/52019 набавка препарата и услуге апликације препарата за спровођење програма сузбијањa ларви комараца на територији Републике Србије-Централна Србија за 2019. годину, по партијамаНЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди као и име и број телефона једног лица за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15. априла 2019. године до 10:30 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 15. априла 2019. године, у 11:00 часова у просторијама  Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена), у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Наташа Лукић и Ивана Ћирић, е-mail адреса: natasa.lukic@mduls.gov.rsivana.ciric@mduls.gov.rs.