ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПЕТ НАЦРТА ЗАКОНА

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следеће закључке:

– Закључак 05 број: 011-9026/2020 од 12. новембра 2020. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору,

-Закључак 05 број: 011-9023/2020 од 12. новембра 2020. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,

-Закључак 05 број: 011-9031/2020 од 12. новембра 2020. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама,

-Закључак 05 број: 011-9033/2020 од 12. новембра 2020. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и

-Закључак 05 број: 011-9073/2020 од 12. новембра 2020. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о државним службеницима.

Јавна расправа о наведеним нацртима закона, спроведена је од 12. новембра до 1. децембра 2020. године.

Програм јавне расправе о пет нацрта закона објављен је на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/propisi/propisi-u-pripremi/ и порталу е- управе, са позивом свим заинтересованим странама (грађанима и стручној јавности) да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текстова нацрта закона, и да своје коментаре шаљу на e-mail адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

У току трајања јавне расправе није било достављених предлога, сугестија, иницијатива и коментара на текстове нацртa закона, осим коментара које је доставила  Јединствена организација синдиката запослених у Пореској управи Србије, да прихватају измене Нацрта закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Нацрта закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, Нацрта закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и Нацрта закона о изменама Закона о државним службеницима, јер исте нису у супротности са интересима овог синдиката. Сугестије које је овај синдикат упутио односе се на одредбе Закона о систему плата („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19) које нису биле предмет измена Закона.

На текст Нацртa закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе није било достављених предлога, сугестија, иницијатива и коментара.

У Београду, 14. децембра 2020. године