Јавни позив за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у оквиру пројекта „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ који подржава Влада Швајцарске расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за  подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње

Министарство државне управе и локалне самоуправе (Mинистарство) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) реализује пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ који подржава Влада Швајцарске. Активности на овом пројекту су део подршке Министарства развоју међуопштинске сарадње, која је идентификована као приоритетна област у Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2018-2020. У оквиру пројекта је успостављен и Фонд подршке за пројекте међуопштинске сарадње у оквиру кога је расписан Јавни позив за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње.

Јавни позив је отворен за све пројекте који подржавају међуопштинску сарадњу кроз успостављање заједничких органа, служби, предузећа, установа и других организација, у складу са законом и статутом, а у циљу ефикасније организације рада, унапређења услуга и квалитета живота заједнице. Међуопштинску сарадњу, кроз размену искустава, техничку или институционални подршку и јачање капацитета могу да успоставе све оне локалне самоуправе које у њој проналазе економски, културни, социјални или други заједнички интерес.

Општи циљ овог Јавног позива јесте да подржи процесе међуопштинске сарадње у складу са Законом о локалној самоуправи.

Специфични циљеви овог Јавног позива су:

Специфичан циљ А) Унапређење постојеће међуопштинске сарадње између две или више јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у складу са постојећим законским оквиром и надлежностима градова и општина. У оквиру овог циља могу да конкуришу само јединице локалне самоуправе и њихови партнери који већ имају потписан Споразум о међуопштинској сарадњи.

Специфичан циљ Б) Успостављање нове међуопштинске сарадње између две или више јединица локалне самоуправе у складу са постојећим законским оквиром и надлежностима градова и општина. У оквиру овог циља могу да конкуришу јединице локалне самоуправе које планирају да током реализације пројекта успоставе међуопштинску сарадњу и дефинишу је одговарајућим Споразумом o међуопштинској сарадњи.

Области подршке

Послови који могу да буду предмет међуопштинске сарадње су сви послови јединица локалне самоуправе из изворног и повереног делокруга. Сектори у којима је могуће остварити сарадњу су дефинисани Законом о локалној самоуправи, као и законима ресорних министарстава.

Ко може да конкурише

Обавезни партнери: најмање 2 (две) јединице локалне самоуправе морају заједно да поднесу предлог пројекта, са тим што не постоји лимит у броју градова и општина који могу да учествују као партнери.

Поред јединица локалне самоуправе, као партнери могу да конкуришу и:

 • Градске општине, под условом да је водећи партнер или један од партнера град оснивач.
 • Предузећа, установе и организације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе могу учествовати као партнери на пројекту уколико је водећи партнер или један од партнера оснивач.

Укупна средства опредељена за овај Јавни позив износе 117.000 швајцарских франака. Минимални износ који се може одобрити за пројекте у складу са овим Јавним позивом није дефинисан, док је максималан износ бесповратних средстава који се може доделити по једном пројекту 58.000,00 швајцарских франака.

Типови активности за које је могуће конкурисати

 • Експертска подршка у усаглашавању постојећег Споразума о међуопштинској сарадњи са актуелним законским оквиром;
 • Експертска подршка за унапређење знања и капацитета партнера;
 • Уређивање и опремање објекта / простора намењеног за функционисање тела међуопштинске сарадње (потребно образложити у предлогу пројекта)
 • Набавка ИТ (ИТ подршке и софтвера) и друге потребне опреме (која није ИТ), (у предлогу пројекта је потребно прецизно образложити како ће се опрема која се набавља користити);
 • Друге активности које нису напред наведене, а којима се унапређује међуопштинска сарадња.

Трајање пројеката

Планирани почетак реализације одобрених пројеката је 19. јул 2019. године.

Све пројектне активности морају бити дефинисане Уговором о донацији који мора бити реализован  закључно са 31.10.2019. године (уколико у току реализације пројекта дође до објективних кашњења у спровођењу активности, постоји могућност продужења трајања пројекта до рока који одобри донатор).

Број предлога пројеката

Свака јединица локалне самоуправе може конкурисати са највише једним пројектом као носилац пројекта (водећи партнер).

Град / општина / градска општина могу бити партнери на више пројеката у складу са условима Јавног позива, али могу остварити право на финансијска средства само из једног пројекта.

Потребна документација

Обавезна документација која се подноси

 • Образац за подношење предлога пројекта (прилог I);
 • Изјава о партнерству потписана од стране градоначелника / председника општине (за градове, општине и градске општине), директора (за предузећа, установе и друге организације) (прилог1. или II.2)
 • Образац предлога буџета пројекта (прилог III);
 • Копија Споразума о међуопштинској сарадњи (за подносиоце предлога пројекта који имају усвојен Споразум о међуопштинској сарадњи и конкуришу за специфичан циљ А).

Начин пријављивања

Комплетну пријаву са допунском документацијом (у складу са Смерницама) потребно је доставити на адресу sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Рок за подношење пријава

Крајњи рок за пријем пријава је 26. јун 2019. године до 15.00.

Пријаве које су послате после назначеног рока неће бити разматране.

 Евалуација

Сви пројекти који су припремљени у складу са овим Смерницама и додатним инструкцијама (видети Водич за припрему предлога пројеката, прилог IV), и који су пристигли у наведеном року за пријаву предлога пројеката ће бити оцењени у складу са административним и техничким критеријима (табела у Смерницама за припрему предлога пројеката).

Коначну одлуку о финансирању пројеката у оквиру овог Јавног позива доноси министар на предлог евалуационе комисије.

Резултати евалуације предлога пројеката ће бити објављени на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе 17. јула 2019. године.

Сви критеријуми Јавног позива детаљно су објашњени у Смерницама за припрему предлога пројеката.

Преузмите:

Смернице за припрему предлога пројеката

Прилог I  Образац за подношење предлога пројекта

Прилог II.1. Изјава о партнерству за ЈЛС које конкуришу за средства у оквиру специфичног циља А

Прилог II.2. Изјава о партнерству за ЈЛС које конкуришу за средства у оквиру специфичног циља Б

Прилог III Образац предлога буџета пројекта

Прилог IV Водич за попуњавање Обрасца за припрему предлога пројекта и Обрасца предлога буџета пројекта

Прилог V.1. Модел финалног наративног извештаја

Прилог V.2. Модел финалног финансијског извештаја