Јавни позив

Министарство државне урпаве и локалне самоуправе оглашава јавни позив за ангажовање лица уговорoм о обављању привремених и повремених послова за следеће:

1. Спровођење поступака јавних набавки и израда документације у вези са набавкама за потребе Министарства државне управе и локалне самоуправе; провера и праћење усклађености спровођења поступака јавних набавки са законским прописима из ове области; контролу правилног спровођења уговора након спроведених поступака јавних набавки – 1 извршилац.

Период ангажовања
Уговор о привременим и повременим пословима се може закључити на период до 120 радних дана са незапосленим лицем, запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена или са корисником старосне пензије (у складу са одредбом члана 197. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17)).

Услови ангажовања
Кандидат треба да поседује стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства, познавање поступака јавних набавки, познавање рада на рачунару.

Накнада
Месечна накнада за обављање послова наведених у овом јавном позиву је 45.000,00 динара, без пореза и доприноса.

Начин подношења пријава
Пријаве се подносе путем електронске поште на е-адресу marija.radovanovic@mduls.gov.rs у року од осам дана од дана објављивања јавног позива на интернет страни Министарства државне управе и локалне самоуправе. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до 6. феруара 2018. године у 23,59 сати.

Садржај пријаве
Заинтересована лица достављају своју радну биографију која, поред личних података (име, презиме, година рођења, адреса и место пребивалишта, број телефона) треба да садржи податке о образовању, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања.

Избор кандидата
Након истека рока за достављање пријава, кандидати који испуњавају услове из јавног позива, биће позвани на усмени разговор. Кандидати ће бити накнадно обавештени о датумима и времену тестирања и одржавања разговора телефонским путем. Тестирање и разговор ће се обавити у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Ул. Бирчанинова 6, Београд.

Кандидати који буду позвани на разговор, у обавези су да доставе оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченом образовању и доказа о радном искуству.