Каталог радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе је припремило предлог Каталога радних места намештеника у склопу Каталога радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, који су саставни део Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“ , бр. 81/17, 6/18 и 43/18) , у складу са чланом 10. Закона о с систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.18/16, 108/16 и 113/17). Каталог радних места има за циљ да утврди основне елементе који се односе на назив радног места, општи / типични опис посла који се обавља на одговарајућем радном месту, захтевану стручну спрему као и додатна знања/ испити / радно искуство. Улога Каталога радних места је да се препозна типични опис посла који се обавља на одређеном радном месту.

Позивамо вас да нам доставите своје коментаре, предлоге и сугестије на Каталога радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, писаним путем, на адресу: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs до 31. августа 2018. године у табелама које се налазе у прилогу.

Преузмите: