Katalog radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pripremilo predlog Kataloga radnih mesta nameštenika u sklopu Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, koji su sastavni deo Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ , br. 81/17, 6/18 i 43/18) , u skladu sa članom 10. Zakona o s sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br.18/16, 108/16 i 113/17). Katalog radnih mesta ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti / tipični opis posla koji se obavlja na odgovarajućem radnom mestu, zahtevanu stručnu spremu kao i dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo. Uloga Kataloga radnih mesta je da se prepozna tipični opis posla koji se obavlja na određenom radnom mestu.

Pozivamo vas da nam dostavite svoje komentare, predloge i sugestije na Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, pisanim putem, na adresu: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs do 31. avgusta 2018. godine u tabelama koje se nalaze u prilogu.

Preuzmite: