КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ МАТИЧАРА ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПАРВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВ

У 2020. години, Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је први акредитовани секторски програм обуке матичара, који је похађало 710 матичара и заменика матичара, што је 35% више полазника од првобитно планираног броја за ову календарску годину.

Оваквом резултату допринело је велика заинтересованост матичара за похађање обука утврђених програмом, али и њихових руководилаца који су препознали потребу за унапређењем знања и вештина, односно способности матичара у областима значајним за њихов рад и остваривање права грађана.

Иако је првобитно било планирано да се програм обуке реализује применом традиционалних облика стручног усавршавања, попут семинара, тренинга и радионица, због измењених околности изазваних заразном болести COVID-19, овај програм у целини је спроведен променом стандарда учења на даљину.

Истовремено, уз подршку информационог система који је успостављен са циљем пружања подршке у реализацији свих процеса стручног усавршавања матичара, спроведено је утврђивање потреба за њиховим стручним усавршавањем, након чега је припремљен

* Извештај о анализи потреба за стручним усавршавањем матичара за 2021. годину.

Закључна оцена анализе јесте да постоји висок степен потребе матичара, али и њихових руководилаца – начелника градских и општинских управа, да се настави са континуираним подизањем нивоа знања и вештина, односно способности ове категорије запослених у јединицама локалне самоуправе.

У складу са утврђеним потребама, Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је

* Секторски посебни програм обуке матичара за 2021. годину.

Програм обуке обухвата седам области стручног усавршавања и 16 тематских целина, у којима је акценат стављен на примену облика и метода стручног усавршавања које су у већем обиму засноване на интерактивном приступу у раду са полазницима – симулационе обуке у којима се опонаша радно окружење, акционо учење у коме се решавају реални проблеми и студије случаја. Потпуна новина су обуке које треба да допринесу унапређењу, односно развоју личних и професионалних вештина матичара, као што су вештине комуникације, тимски рад, решавање конфликта или превазилажење стреса.

У припреми програма остварена је сарадња са Министарством унутрашњих послова и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, будући да матичари обављају послове државне управе који су у делокругу и тих органа.