Oбавештење координационог тела за ЗУП

Основна идеја у вези са процесом усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку јесте да се овај процес, у циљу обезбеђења већег јединства система управног поступања, искористи не само за усклађивање посебних закона са овим општим процесним законом, већ и за анализу њихових ефеката, измене процесних, али и материјалних норми, као и за усклађивање са правним тековинама и принципима ЕУ.

Имајући у виду досадашњу управноправну праксу у Републици Србији, као и циљеве Стратегије реформе јавне управе, Прелазним и завршним одредбама Закона о општем управном поступку предвиђено је усклађивање посебних закона са одредбама овог закона у утврђеном периоду, при чему би „терет доказивања“ потребе за специфичним уређењем појединих питања (где је то допуштено) на органима који те специфичности истичу.

Законом о општем управном поступку, одредбом члана 3, предвиђено је да се тај закон примењује на поступање у свим управним стварима, а да се поједина питања управног поступка посебним законом могу уредити само ако је то у појединим управним областима неопходно, ако је то у сагласности са основним начелима одређеним Законом о оопштем управном поступку и ако се тиме не смањује ниво заштите права и правних интереса странака зајемчених овим законом.

С обзиром на значај питања усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку, нарочито са аспекта обезбеђења владавине права и правне сигурности и имајући у виду нужност обезбеђења трајности процеса усклађивања, Координационо тело за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку припремило је Обавештење о примени члана 214. Закона о општем управном поступку (у прилогу).

Координационо тело Владе ће наставити рад на процени усклађености одредаба посебних закона са Законом о општем управном поступку, утврђивањем обавезе и обима усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку.

  • Обавештење у целости преузмите овде.