Управљање људским ресурсима и стручно усавршавање

Неизоставни део реформе јавне управе у Србији је унапређење управљања људским ресурсима и стварање система за континурано стручно усавршавање запослених.

 

Нови приступ у управљању људским ресурсима у јавној управи заснива се на компетенцијама и има за циљ развијање пуног потенцијала сваког државног службеника, који континуираним развојем својих способности даје пун допринос у стварању УПРАВЕ ПО МЕРИ СВИХ НАС.

 

У циљу боље селекције и задржавања кадрова, вредновања рада запослених и стварања окружења подстицајног за лични развој, унапређење знања и вештина и грађење каријере донет је низ закона којима се уводи систем компетенција у све функције управљања људским ресурсима. Посебна пажња усмерена је на поступак запошљавања, односно попуњавања радних места државних службеника на извршилачким радним местима, као и на положајима – систем запошљавања се унапређује у складу са принципима транспарентности и заслуга, кроз јачање конкурсног поступка.

 

Стручно усавршавање и улагање у људске ресурсе одавно се сматра инвестицијом која обезбеђује резултате и успешност у било којој сфери пословања. Зато се данас најуспешнијим административним системима у Европи и свету сматрају они који су том питању посветили посебну пажњу и успоставили механизме за континуирано праћење потреба и изградњу кадровских капацитета стручним усавршавањем, заснованим на контроли квалитета.

 

На овим принципима, у складу са Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији, Стратегијом стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији и Стратегијом стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је свеукупну реформу области стручног усавршавања и има активну улогу у креирању и успоствављању новог сиситема стручног усавршавања. Циљ је да овај сиситем обезбеди једнак приступ праву и исти квалитет стручног усавршавања свим запосленима у јавној управи. Да обезбеди јединствене стандарде, критеријуме и мерила у стручном усавршавању и усклади програме стручног усавршавања у темама које су заједничке или одликују већину корисника у јавној управи.  Успоставља се и мрежа  реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања и провера квалитета како програма стручног усавршавања, тако и оних који их спроводе.

 

Један од резултата реформских процеса у овој области јесте и оснивање Националне академије за јавну управу, као цeнтрaлне институциjе систeмa стручнoг усaвршaвaњa у jaвнoj упрaви Рeпубликe Србиje – сa стaтусoм jaвнo признaтoг oргaнизaтoрa aктивнoсти нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa oдрaслих, над чијим радом надзор врши Министарство државне управе и локалне самоуправе.

 

И у овим реформским активностима Министарство има подршку Европске уније и осталих међународних донатора.

 

Такође, као резултат добрих билатералних односа између Републике Србије и Републике Кореје, службеницима, али и грађанима, на располагању је и Српско-корејски информатички приступни центар. СКИП центар је опремљен најмодернијом опремом и у њему се одржавају обуке из области информационих технологија. Центар је окренут промоцији нових технологија уопште и домаћин је бесплатних обука за грађане.