САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе основала је Влада Републике Србије 23. децембра 2016. године, у циљу обезбеђења начела ефикасности, правичности и целовитости система стручног усавршвања запослених у органима јединца локалне самоуправе.

Одлуком о оснивању Савета за стручно усавршвање запослених у јединицама локалне самуправе („Службени гласник РС, број 120/21), у Савет су именовани:

 • Маја Мачужић Пузић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, председник Савета;
 • др Јасмина Бенмансур, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе, члан;
 • Саша Могић, начелник Одељења за локалну самоуправу у Министарству државне управе и локалне самоуправе;
 • Драгана Костић, самостални саветник у Агенцији за енергетику Републике Србије;
 • Иван Миливојевић, заменик генералног секретара за услуге чланству Сталне конференције градова и општина;
 • Никола Тарбук, заменик генералног секретара за заступање Сталне конференције градова и општина;
 • Сандра Пантелић, начелник Градске управе града Београда и
 • Марија Ушумовић Давчик, начелник Градске управе града Суботица.

Послови Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоправе уређени су Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16 и 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 и 114/21).

Поред осталог, Савет:

 • прати ефекте примене овог закона у области стручног усавршавања и предлаже могућа унапређења;
 • сарађује са Националном академијом за јавну управу и њеним посебним стручним телима ради оставривања циља утврђеног чланом 117. овог закона;
 • сарађује са јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама ради сагледавања њихових потреба за стручним усавршавањем и учествује у развоју утврђивања потреба за стручним усавршвањем у јединицама локалне самоуправе;
 • даје препоруке у погледу садржине и спровођења утврђених општих програма обуке, ради њихове примене у складу са потребама запослених у јединицама локалне самоуправе;
 • прати специфичне потребе јединица локалне самоуправе и даје одговарајуће препоруке и смернице јединицама локалне самоуправе у вези са посебним програмима обуке;
 • разматра утврђене потребе за посебним програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе и даје мишљење о предлогу посебних програма обуке у јединицама локалне самоуправе;
 • обавља и друге послове у складу са Законом.

Начин рада и одлучивања Савета, као и друга питања од значаја за његов рад утврђени су Пословником о раду Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Савет има секретара кога је из реда државних службеника, на предлог министра надлежног за систем локалне самоуправе, решењем именовао председник Савета.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља Министарство државне управе и локалне самоуправе – Сектор за стручно усавршавање.

 

Контакти:

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Сектор за стручно усавршавање – strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

Тијана Пухаловић, секретар Савета – tijana.puhalovic@mduls.gov.rs

Преузмите:

Пословник о раду Савета за стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2018. годину

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2019. годину

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2020. годину

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2021. годину