БЕНМАНСУР: ИНЖИЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ JE ПРЕДУСЛОВ УСПОСТАВЉАЊА СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у оквиру ГИЗ Србија пројекта „Подршка реформи јавне управе у Србији“, израдило је Студију изводљивости за развој и имплементацију информационог система за подршку увођењу јединствених стандарда у посебно стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Студија изводљивости представљена је на седници Владиног Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе одржаној 31. маја 2019. године.

Јасмина Бенмансур, помоћница министра државне управе и локалне самоуправе истакла је да је рад на припреми Студије изводљивости отворио нове перспективе развоја области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе, док је Alexandra Hilbig, програмскa директорка ГИЗ Србија, изразила задовољство учешћем у подршци припреме ове студије, са надом да ће Министарство државне управе и локалне самоуправе у наредном периоду обезбедити услове за њену имплементацију.

У складу са савременим информатичким решењима, Студија је указала на све пословне процесе који могу бити аутоматизовани и стандардизовани на јединственим основама, од утврђивања потреба за стручним усавршавањем у свакој јединици локалне самоуправе, припреме предлога посебних програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе, њиховог достављања Министарству државне управе и локалне самоуправе, спровођења одговарајућих процедура, до разматрања на седници Савета и давања мишљења Савета пре доношења и спровођења посебних програма обуке.

Такође, представљене су перспективе развоја система, посебно његово повезивање са информационим системом других органа у чијем делокругу су послови стручног усавршавања у јавној управи. Нагласак је стављен на повезивање са информационим системом Националне академије за јавну управу у вези са акредитацијом посебних програма стручног усавршавања и избором акредитованих реализатора програма обуке за њихово спровођење, те достављање релевантних података о реализованим програмима обуке у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи коју води тај орган.

Председник Савета Иван Бошњак, као и чланови Савета оценили су да је студија изводљивости заснована на принципима савремене управе, има иновативни карактер и представља добру полазну основу за изградњу информационог система у складу са потребама јединица локалне самоуправе у области стручног усавршавања.

У том смислу, Министарство ће у наредном периоду организовати Фокус групу јединица локалне самоуправе, које ће моћи да се ближе упознају са функционалностима система и његовим ИКТ перформансама, али и да дају своје предлоге и сугестије за изградњу савременог софтверског решења за подршку посебном стручном усавршавању у јединицама локалне самоуправе.