Функционери улазе у Закон о систему плата

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава да je концепт Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору измењен тако што се упоредивост послова постиже најпре разврставањем у 12 платних група, за које закон утврђује и критеријуме разврставања, као и опште описе платних група. Разрађена је и матрица са распоном коефицијената платних група и платних разреда, што значајно унапређује транспарентност процеса којим ће се, у складу са овим законом, зараде у држави међусобно усклађивати. У редовној комуникацији са представницима Социјално-економског савета и другим синдикатима, ставови су значајно приближени.

У складу са захтевима јавности и Светске банке, ради се на изради решења како би се функционери, нарочито они у извршној власти, уврстили у Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору. Питање је наишло на правне потешкоће, с обзиром на непостојање јединствене регулативе која одређује статус функционера. Циљ је да се њихове зараде ограниче сразмерно нивоу одговорности. Овај закон неће уређивати плате оних функционера које су у досадашњим реформским процесима већ уређене посебним законима, у складу са европским стандардима, и које представљају гарант њихове независности (попут судија, Заштитника грађана и сл).

Такође, у циљу потпуне транспарентности и упоредивости, Нацрт закона обавезује Министарство државне управе да редовно објављује и ажурира Каталог радних места, односно звања и функција. Каталогом ће бити пописани сви послови који се обављају на радним местима у јавном сектору, а такође ће садржати и попис звања, и положаја државних службеника и службеника у органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, попис свих функција, платне групе и платне разреде (узимајући у обзир корективне коефицијенте), у која су сврстана радна места, звања, положаји и функције.