Oмогућен упис промене пола и националне припадности у матичне књиге

Измене и допуне Закона о матичним књигама, које предвиђају могућност добровољног уписа податка о националној припадности у матичне евиденције и упис промене пола у матичну књигу рођених почињу да се примењују од 1. јануара 2019. године.

Једна од најважнијих новина коју овe измене Закона доносе, а који је Скупштина Србије усвојила 20. јуна 2018. године,  односи се на вођење матичних књига у електронском облику – Регистру матичних књига као јединственој бази података о личном стању грађана.

Електронско вођење ове евиденције омогућава и електронску размену података са другим службеним евиденцијама које воде различити органи.

Између осталог, омогућено је повезивање матичних књига са јединственим бирачким списком како би се обезбедила ажурност, тачност и поузданост података.

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Марина Дражић изјавила је да су матичари у општинама и градовима скоро у потпуности извршиле препис података из матичних књига грађана за последњих 100 година у електронски облик.

 Сада, са новим законом, ми их обавезујемо да податке директно уносе у електронски регистар и да други органи користе те податке за одређене поступке, како бисмо као управа пружали брже и квалитетније услуге нашим грађанима“, истакла је помоћница министра.

 Дражић је нагласила да је изменама закона омогућена и значајна новина, а то је да се у матичну књигу рођених уписује податак о националној припадности, као и податак о промени пола, на основу потврде здравствене установe.

Евидентирањем податка о промени пола у матичну књигу рођених, омогућиће се несметано остваривање даљих права и интереса грађана. Такође, припадници националних мањина, којих има око 13% у односу на целокупно становништво Србије, моћи ће, само уколико то желе, да и своју националну припадност упишу у матичну књигу рођених, што им је и Уставом загарантовано право“, рекла је Дражић.

Новим законским решењем, омогућено је да се Регистар матичнх књига повеже са евиденцијама јединствених матичних бројева грађана. У том смислу са Министарства унутрашњих послова започели смо сарадњу ради обезбеђења презизности, тачости и потпуности овог података у матичним књигама“, истакла је Марина Дражић.