Усвојена одлука Владе о максималном броју запослених за 2017. Годину

Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину. У односу на број запослених на неодређено време утврђених Одлуком о максималном броју запослених за календарску 2015. годину (462.674) предлог максималног броја запослених за Одлуку Владе за 2017. годину мањи је за 11.241 и износи 451.433. Смањење ни овога пута није извршено линеарно, а приликом дефинисања инструкције за смањење сагледавани су стандарди и приоритети у оквиру сваког од ресора.

Током ове године ради се по први пут на озбиљнијој реорганизацији у систему просвете. До краја ове године предвиђено је смањење од преко 2.700 норми (или пуног радног времена) у основном и средњем образовању, што ће бити резултат ефикасније расподеле ресурса и боље организације школства. Овај ефекат ће се постићи највише кроз реорганизацију мреже школа, коју Министарство просвете припрема на основу функционалних анализа Светске банке. У овогодишњој Одлуци акценат је стављен на јачање капацитета у одређеним ресорима — као што су медицински радници у здравству и инспекцијске службе, које имају водећу улогу у борби против сиве економије и увођењу реда у систем кроз контролу примене закона. До краја године у плану је запошљавање 2.500 медицинског особља (лекари и медицинске сестре).

Кроз Одлуку се подржава и јачање капацитета у оквиру ресора финансија, како би Министарство финансија било у прилици да што боље анализира и контролише трошкове, али и да проналази дугорочне уштеде на другим местима у систему (кроз уређење сопствених прихода, опорезивање све значајнијег сектора професионалних и паметних услуга). Изузетно је важно јачање капацитета Пореске управе Србије с обзиром на значај ове институције у спречавању сиве економије и повећању наплате јавних прихода. Јачање капацитета предвиђено је и у ресору правде, како би се дошло до ефикаснијег и поузданијег правосуђа.

За сваку јединицу локалне самоуправе Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору дефинисан је оптималан број запослених — на основу интерног међусобног упоређивања јединица локалне самоуправе по основу површине, броја насеља, броја становника, броја туриста и броја језика у употреби. Јединице локалне самоуправе које имају број запослених испод предвиђеног оптимума добиле су простор за ново запошљавање, док оне изнад тог броја морају и ове године да смањују број запослених. До краја ове године на локалу је предвиђено укупно нето смањење броја запослених од 2.500.

Током досадашњег процеса рационализације пронађени су простори за уштеде али тако да није нарушен квалитет рада јавне управе и функционалност система. Србија је једна од земаља са најмање запослених у јавној управи у Европи, уколико је посматрамо кроз рацио броја запослених у јавној управи у односу на 100 становника. Након два круга свеобухватне рационализације броја запослених, у Србији данас имамо 6.4 запослена у јавној управи на 100 становника, док је просек у ЕУ 8.5.

Циљ нам је да јавна управа буде релативно мања, самим тим и јефтинија, а ефикаснија, и да тиме подржи привредни раст. То подразумева увећање продуктивности јавне управе, а оно је могуће кроз реорганизацију институција и њихових мрежа, што су сложене структурне мера које нам предстоје током ове и наредне године. Реорганизација треба да успостави систем који је усклађен са потребама грађана и привреде – од услуга на шалтерима, преко знања које се преноси у школама, здравствене и социјалне заштите, па све до бржег и поузданијег правосуђа. Осим квалитетнијих услуга, реорганизација је неопходна како би све што је у претходном периоду урађено било и одрживо, нарочито у контексту постигнутих буџетских уштеда. У складу са наведеним, током 2017. године очекује се усвајање акционих планова у ресорима просвете, здравства, финансија, социјалне заштите и пољопривреде и заштите животне средине – који садрже мерљиве и достижне активности уз јасне циљеве и рокове за реорганизацију.