Влада усвојила Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији

Влада Републике Србије је на јучерашњој седници прихватила Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији и упутила га као предлог Народној скупштини на усвајање. Тим поводом, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе мр Иван Бошњак истиче да ће, уколико Нацрт закона буде усвојен у предложеној форми, бити значајно унапређена сигурност грађана и имовине, као и да он пружа додатни оквир за међуопштинску сарадњу и подизање капацитета свих локалних самоуправа за бољу примену прописа из области комуналних надлежности и асистирања инспекцијским службама.

Руководећи се сугестијама и потребама општина, Министарство државне управе и локалне самоуправе је Нацртом закона, поред увођења могућности оснивања комуналне полиције и у општинама, омогућило и да две или више јединица локалне самоуправе могу образовати заједничку комуналну полицију или да општина уговором са градом или другом општином може обезбедити деловање комуналне полиције на својој територији.

Такође, имајући у виду потребе градова, посебно оних који имају велику територију и велике комуналне проблеме, Нацрт закона укида формулу која ограничава број комуналних полицајаца. На тај начин се свим јединицама локалне самоуправе омогућава да коначни број комуналних полицајаца прилагоде својим потребама, а у складу са максималним бројем запослених који је већ дефинисан другим прописима.

Водећи рачуна о решавању конкретних проблема у раду комуналне полиције, али и о очувању и заштити права грађана, Нацрт закона повећава и додатно разрађује постојећа овлашћења комуналних полицајаца. Ново овлашћење комуналне полиције је право да од грађанина затражи обавештење о питањима која су од значаја за њено поступање, уз ограду да грађанин није у обавези да то обавештење пружи. Додатно је уређено да комунална полиција може извршити не само проверу идентитета лица које крши прописе из њеног делокруга, већ и оних лица која се затекну на месту кршења прописа, као и да без одлагања може привести надлежном прекршајном суду лице које је затечено у вршењу прекршаја из њеног делокруга. Такође, у оквиру измена у области овлашћења, дефинисана је примена овлашћења према малолетницима, чиме је уређено ово врло осетљиво питање, а утврђена је и обавеза јединица локалне самоуправе да део комуналних полицајаца упућују на обуку за рад са малолетницима.

Такође, отворена је могућност да се у радни однос за обављање послова комуналних полицајаца, преузимањем из Војске Србије, примају професионални војници, као и овлашћени полицијски службеници Министарства унутрашњих послова, под условом да испуњавају и остале законом прописане услове.