ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години

На основу члана 10а Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 11/18, 13/19 и 3/20), Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. годин

I. Увод и предмет

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство) упућује јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања.

Средства која ће бити додељена јединицама локалне самоуправе са најбољом управом у примени принципа доброг управљања, по овом јавном позиву, а која додељује Министарство државне управе и локалне самоуправе из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе износе 10.400.000,00 динара. Победници у свакој од четири области стећи ће право на финансијску награду у износу од 2.600.000,00 динара.

Предвиђене награде представљају вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије. Износ и намена финансијских средстава ће се дефинисати у пријавном формулару, као и уговором између добитника награде и Министарства.

II. Учесници

Право учешћа за доделу за годишње награде за најбољу општинску/градску управу имају градови и општине (у даљем тексту: учесници) у складу са процедуром прописаном у овом Јавном позиву и уз достављање адекватне пратеће документације.

III. Области унапређења најбоље управе

Годишња награда за најбољу општинску/градску управу додељује се за следеће четири области:

1.Ефикасност и делотворност:

 • Примери праксе реформе локалних административних поступака (нпр. усаглашавање административних поступака са моделима МДУЛС; скраћивање рокова административног поступања);
 • Примери унапређења ефикасности и доступности услуга локалне самоуправе (нпр. јединствено место за пружање информација и пријем захтева странака; модерни услужни центри ЛС; систем за брзе одговоре; применa е-ЗУП-а);
 • Примери из праксе којима је обезбеђено праћење рада и ефикасности локалне управе (нпр. праћење рокова у којима поступа локална управа; праћење броја и фрекветности услуга локалне самоуправе; механизми за истраживање и анализу оцена рада локалне управе, служби, организација и предузећа; спровођење анализе оцена рада органа ЈЛС и предлога грађана за унапређење рада);
 • Примери међуопштинске сарадње који за резултат имају унапређење ефикасности и делотворности у спровођењу надлежности локалне самоуправе.

 

2. Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе:

 • Примери правовременог, разумљивог и садржајног информисања грађана о раду локалне самоуправе и темама од значаја за грађане града/општине/градске општине и/или иновативних видова комуникације са грађанима и јавношћу (нпр. модерни и садржајни интернет портали локалне самоуправе и обим и садржај доступних информација; комуникација путем друштвених мрежа; апликације за комуникацију са грађанима);
 • Примери укључивања јавности у доношење важних локалних одлука, програма, планова и мера (нпр. учешће јавности у изради локалних планова развоја; учешће привреде у дефинисању локалних мера које утичу на њен положај; укључивање младих у дефинисање локалних омладинских политика и мера; укључивање припадника друге специфичне локалне заједнице/групе или мањинске заједнице у дефинисање локалних политика које се односе на њу);
 • Примери oмогућавањa учешћа јавности у изради и праћењу буџета (нпр. спровођење јавне расправе током припреме локалног буџета, посебно у области капиталних инвестиција; доступност буџета, ребаланса, завршних рачуна, извештаја ДРИ, стања локалног јавног дуга на интернет порталу ЛС; доступност периодичног (дневног, недељног) прегледа стања/реализације локалног буџета);
 • Примери локалних механизама и мера путем којих је омогућено грађанима да оцењују рад органа локалне самоуправе и упућују предлоге за унапређења њиховог рада;
 • Примери транспарентног управљања пословима локалне самоуправе (нпр. доступност информација о поступцима јавних набавки; отвореност конкурса којима се додељују средства, попуњавају радна места и/или додељује јавна својина у закуп);
 • Примери активног укључивања локалне заједнице, посебно месних заједница и организација цивилног друштва у процесу усвајања јавних политика на локалном нивоу и спровођење локалних мера и пројеката.

 

3.Одговорност и владавина права:

 • Примери заокруженог институционалног оквира за управљање развојем на локалном нивоу (нпр. постојање и усаглашеност кључних докумената јавних политика и развојног планирања на локалном нивоу и механизама за њихову реализацију, праћење и анализу њиховог ефекта; усклађеност садржине кровног планског документа и секторских стратегија са категоријама програмског буџета);
 • Примери одговорног управљања локалном јавном својином (нпр. постојање свеобухватног пописa имовине и уписа права својине у корист ЈЛС; вођење евиденција о вредности имовине у ЛС и код Дирекције за имовину; примери друштвено одговорног располагања са имовином ЛС – ревитализација и пренамена објеката ЛС и њихово ангажовање за потребе локалне заједнице у различитим областима, посебно за друштвено угрожене групе или подстицај економском и другом развоју ЛС);
 • Примери одговорног спровођења поступка одобравања средстава за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва/удружења (нпр. кроз утврђивање јавног интереса за суфинансирање; транспарентну и инклузивну конкурсну процедуру; успостављање механизама за праћење и евалуацију пројеката који се суфинансирају);
 • Примери адекватног поступања по препорукама и другим актима независних државних и локалних органа и тела;
 • Примери активног спровођење локалних антикорупцијских политика (нпр. припрема, усвајање и спровођење локалног плана за борбу против корупције; посебни механизми и мере за превенцију потенцијалне корупције).

 

4. Равноправност и анти-дискриминација:

 • Примери праксе успостављања и примене антидискриминативних мера и превенције сваке врсте дискриминације у раду локалне управе;
 • Примери из праксе путем којих је обезбеђена равноправна употреба језика и писма националних мањина;
 • Примери успостављања и деловања локалних механизама и мера за развој и унапређење родне равноправности (нпр. функционисање локалних механизама за родну равноправност; спровођење родног одговорног буџетирања; локални пројекти који су усмерени на унапређење положаја жена и мушкараца);
 • Примери партнерства са организацијама цивилног друштва у спровођењу локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама;
 • Примери локалних мера социјалне инклузије, посебно социјалне инклузије и унапређења положаја Рома и Ромкиња;
 • Примери обезбеђивања и унапређења приступачности услуга локалне самоуправе особама са инвалидитетом, старијим суграђанима, мајкама са малом децом и сл.

 

IV. Критеријуми и поступак оцењивања и награда

Учесници кандидују најбоље примере своје праксе у примени принципа доброг управљања, по сопственом избору, за одабрану област и не морају бити ограничени на примере наведене у тачки III, који су дати само као илустрација.

Учесници могу поднети једну пријаву за једну област, а могу конкурисати за више области (максимално 4 пријаве, из сваке области по једна) с тим што ће бити награђени само у једној од њих.

За сваку област подноси се посебна пријава.

Пристигле пријаве ће оцењивати Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу. Комисија ће, након евалуације, формирати предлог листе најбоље оцењених локалних самоуправа и доставити га министру. Приликом одлучивања о пријавама конкурсна комисија ће се посебно руководити следећим критеријумима:

Критеријум Максималан број бодова
1.       Релевантност предлога – у односу на тему/област на коју се односи и у односу на примену одговарајућих прописа Републике Србије и принципа доброг управљања у локалној самоуправи 10
2.       Везу одређене праксе са стратешким документом и њену одрживост – постојање интерних правила, буџетског издвајања и одрживог институционалног оквира у вези са конкретном иницијативом 10
3.       Обим промене коју предлог доноси и утицаја који остварује на локалном нивоу – друштвена вредност предложене праксе за локалну заједницу и утицај резултата и ефеката активности на унапређење рада локалне самоуправе, повећање квалитета њених услуга према локалној заједници и унапређење положаја крајњих корисника конкретне иницијативе и др. 35
4.       Иновативност праксе – иновативност и оригиналност предложеног примера 10
5.       Применљивост предлога – могућност примене конкретне праксе у другим градовима и општинама 15
6.       Степен учешћа грађана/цивилног сектора – укључивање грађана и цивилног сектора у иницирању и развијању предлога 10
7.       Интеграција хоризонталних тема – утицај праксе на унапређење људских и мањински права, социјалне инклузије, родне равноправности, положаја младих и др. 10

 

Комисија задржава право да од учесника затражи додатне изворе верификације.

Након анализе пристиглих пријава и пратеће документације, Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу утврдиће предлог одлуке о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу за сваку од наведених области и доставити га министру надлежном за послове локалне самоуправе.

Одлуку доноси министар надлежан за послове локалне самоуправе.

Одлука садржи: назив јединице локалне самоуправе која је испунила све критеријуме из овог јавног позива и која је оцењена највишом оценом, назив области унапређења најбоље управе и износ додељених средстава.

Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на веб презентацији Министарства.

Министарство ће закључити уговоре о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, са јединицама локалне самоуправе којима је награда додељена и извршити пренос одобреног износа.

V. Потребна документација

Пријава садржи попуњен пријавни формулар и пратеће прилоге/документацију који представљају изворе верификације спроведених активности и постигнутих резултата наведеног примера најбоље управе.

Пријавни формулар, са пратећом документацијом, мора бити оверен и потписан од стране градоначелника, односно председника општине.

Пријава ће бити одбачена уколико није достављена у складу са захтевима, ако је непотпуна или је достављена после наведеног рока.

VI. Рок за достављање пријава, објављивање одлуке Комисије и додела награда

 Рок за достављање пријава je 20 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС“ (7/20 од 29.1.2020).

Одлука Комисије о добитницима награда (по једна градска/општинска управа за сваку од области) биће објављена на веб-презентацији Министарства (www.mduls.gov.rs ) и у „Службеном гласнику РС“ .

VII. Адреса за достављање пријава и Контакт

Пријава за доделу награде за најбољу општинску/градску управу доставља се искључиво електронским путем на мејл адресу: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, на одговарајућем пријавном формулару који се преузима на веб презентацији Министарства: www.mduls.gov.rs.

Изузетно, уколико је јединица локалне самоуправе онемогућена да пријаву и документацију пошаље у електронском облику, може је доставити и путем редовне поште, на адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу

11000 Београд

Бирчанинова 6

са назнаком:   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ОПШТИНСКУ/ГРАДСКУ УПРАВУ У 2019 . ГОДИНИ

Сва евентуална питања учесници јавног позива могу доставити на наведену адресу електронске поште.

Ефикасност и делотворност; транспарентност и учешће јавности у раду ЛС; одговорност и владавина права; равноправност и анти-дискриминација;

Преузмите:Skip to content