ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

   ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

             МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

 

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

 

II Радно место које се попуњава:

  1. Радно место за стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе, у звању саветник, Одсек за изградњу капацитета и стручно усавршавање, Сектор за стручно усавршавање – 1 извршилац.

Опис посла: Пружа подршку у  раду Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и с тим у вези, прикупља податке о потребама за стручним усавршавањем запослених у јединицама локалне самоуправе, као и информације о спроведеним секторским програмима континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе, учествује у развоју и припреми нацрта секторског програма континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе, предлога мишљења о посебним програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе, предлога смерница и препорука Савета јединицама локалне самоуправе у вези са посебним програмима стручног усавршавања, предлога пословника о раду Савета и друге послове у складу са законом; прикупља податке и информације потребне за анализу мера за отклањање неправилности, односно унапређење стања у области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; припрема нацрте стручних мишљења о примени прописа у области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; учествује у припреми и спровођењу планских докумената у области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; пружа стручну подршку у припреми стручно аналитичких основа за израду прописа у области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; остварује сарадњу са Националном академијом за јавну управу у вези са развојем општег програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе и програма обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе и припрема нацрте мишљења о предлозима општег програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе и програма обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе; учествује у остваривању међународне сарадње у области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе, као и планирању, припреми и спровођењу пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи у области стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Место рада: Београд, Бирчанинова 6.

 

IV Врста радног односа: Радно место се попуњава заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

 

Провера посебних функционалних компетенција

 

  1. Посебнa функционална компетенција у одређеној области рада – нормативни послови (методологија праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима) – провераваће се путем симулације (усмено);
  2. Посебнa функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) – провераваће се путем симулације (усмено);
  3. Посебна функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредба о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања и Упутство о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе) – провераваће се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватања вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на адресу писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс” или електронским путем на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

Напомена: Ако се пријава подноси електронским путем, на месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву потписује пре почетка прве фазе изборног поступка.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Маријана Бурић, тел: 011/36 43 900 од 9:00 до 13:00 часова.

VIII Датум оглашавања:  7. мај 2024. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 8. маја 2024. године и истиче  15. маја 2024. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљљање кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs  и у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 22. маја 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени писмено на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера посебних функционалних компетенција обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило Палате Србија).

Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                          др Данило Рончевић

Преузмите:

Образац пријаве

Материјали за припрему

 

Листа кандидата који су испунили мерила за избор Skip to content