ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6517/2023 од 26. јула 2023. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

                   

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Бирчанинова број 6.  

 

II Радна места која се попуњавају:  

 

 1.Радно место за подршку финансијско рачуноводственим пословима и књиговодство, у звању млађи саветник-приправник*, Одељење за финансијске послове, Секретаријат Министарства државне управе и локалне самоуправе – 1 извршилац. 

 

Опис посла: Учествује у припреми документације за исплату преузетих обавеза, исплату плата и других накнада запосленима и исплату накнаде ангажовним лицима ван радног односа; врши књижење пословних промена у књиговодственом програму; учествује у припреми периодичних и годишњег финансијског извештаја; прати, усаглашава и врши сравњење књиговодственог стања главне књиге Трезора са помоћним књигама и евиденцијама и усаглашава потраживања и обавеза са добављачима; припрема захтеве за спровођења трансакција за потребе књижења у информационом систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Напомена: прописани услови у погледу радног искуства у струци и положеног државног стручног испита не односе се на пријем приправника.  

 

2.Радно место за поступање и обраду захтева, у звању саветник, Група за развој е-управе у области инспекцијског надзора и подршку раду Контакт центра, Одељење за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор – 1 извршилац. 

 

Опис посла: Поступа и анализира представке и притужбе из надлежности републичких инспекција и врши прослеђивање истих у еИнспектор надлежним инспекцијама; пружа помоћ у виду одговора на питања упућених од стране грађана и правних лица путем wеб форме; врши обраду захтева и предмета физичких и правних лица који се обраћају Координационој комисији за инспекцијски надзор; припрема одговоре на питања заинтересованих страна у Контакт центру у координацији са надлежним службама; сарађује и комуницира са начелницима републичких инспекција; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 

Место рада: За сва радна места место рада је Београд. 

 

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: 

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. 

 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. 

 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка. 

 

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције. 

  1. Провера општих функционалних компетенцијаза сва извршилачка радна места:
  • „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста на рачунару. 
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару).  
  • „Пословна комуникација“- провераваће се путем симулације (писано) на рачунару. 

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу “Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције. 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

  1. Провера посебних функционалних компетенција:

 

За радно место под редним бројем 1: 

За пријем приправника не проверавају се посебне функционалне компетенције. У складу са чланом 26. став 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) на јавном конкурсу за пријем приправника не проверавају се посебне функционалне компетенције, осим страног језика када је одређен као потребна компетенција за обављање послова тог радног места. 

 

За радно место под редним бројем 2: 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то: 

  1. Посебна функционална компетенција за област рада стручно – оперативни послови Технике израде општих и појединачних правних аката – провераваће се путем симулације (писано);
  2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа – Закон о државним службеницима – провераваће се путем симулације (усмено);
  3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку и Закон о инспекцијском надзору) – провераваће се путем симулације (писано).

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs. 

  1. Провера понашајних компетенција за сва радна места 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама. 

 

  1. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено). 

 

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: 

 

Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд или се предају непосредно на писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе” или електронским путем на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.  

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 

 

Маријана Бурић, тел: 011/3643-900 од 9:00 до 13:00 часова. 

 

VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

 

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) и Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs). Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, Београд. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.  

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.  

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кардовима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве“. 

 

IX  Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом 

 

За радно место под редним бројем 1: 

Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; уколико је кандидат био радно ангажован у струци, односно ако је био радно ангажован на радном месту или пословима за чије обављање се захтевало високо образовање студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује са којом стручном спремом, на којим пословима и у ком временском периоду је био радно ангажован); уколико поседује, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. 

 

За радно место под редним бројем 2: 

Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.  

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – др. пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција. 

 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.  

 

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу  

Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, Београд.  

 

XI Трајање радног односа: 

 

За радно место под редним бројем 1 заснива се радни однос на одређено време ради оспособљавања приправника за самосталан рад и траје једну годину. 

Напомена: Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима. Време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж. Приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. Приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину. Приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа. 

 

За радно место под редним бројем 2 радни однос заснива се на неодређено време. 

XII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 27. септембра 2023. године. 

 

Провера општих функционалних компетенција за сва оглашена радна места ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило Палате Србија).  

 

Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 2 обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило Палате Србија).  

 

Провера понашајних компетенција за сва оглашена радна места ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило Палате Србија).  

Интервју са Конкурсном комисијом за радно место под редним бројем 1 обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, улица Бирчанинова број 6.  

 

Интервју са Конкурсном комисијом за радно место под редним бројем 2 обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, улица Дечанска број . 

 

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.  

Напомена: Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22) прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.  

 

Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. 

 

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе. 

 

Овај конкурс се објављује на интернет страни (www.mduls.gov.rs) и огласној табли Министарствa државне управе и локалне самоуправе, на интернет страни Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

 

Преузмите:

Материјали за припрему

Образац пријаве РМ 36

Образац пријаве РМ 121 

 

Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак 

Листа кандидата међу којима се спроводи изборни поступак Skip to content