ЈАВНИ ПОЗИВ организацијама цивилног друштва за учешће у консултативном процесу у оквиру израде петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у оквиру процеса израде петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији. У ту сврху, основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, јединица локалне самоуправе, као и представници организација цивилног друштва, изабрани путем јавног позива.

У циљу подстицања што шире партиципације и укључивања организација цивилног друштва и других заинтересованих страна на самом почетку израде Акционог плана, Министарство најављује процес консултација које ће бити спроведене у периоду од 3. до 20. марта 2023. године.

У оквиру консултативног процеса, а уз подршку ЕУ4ПАР пројекта, Министарство организује консултативни састанак са организацијама цивилног друштва и другим заинтересованим странама у понедељак, 6. марта 2023. године, у Београду (хотел Метропол, Булевар Краља Александра 69). Заинтересовани за учешће могу послати своје пријаве најкасније до петка, 3. марта 2023. године на e-mail адресу: danilo.rodicc@mduls.gov.rs, са назнаком „Пријава за учешће на ПОУ састанку“.

Поред наведеног, позивају се организације цивилног друштва и друге заинтересоване стране које нису у могућности да присуствују састанку да својим писменим предлозима допринесу изради Акционог плана. Образац за достављање писмених предлога налази се у наставку, а потребно га је доставити на e-mail адресе: danilo.rodicc@mduls.gov.rs и dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до 20. марта 2023. године, са назнаком „Предлог обавезе за пети АП ПОУ“. Како би предлози обухвили све релеватне информације, молимо Вас да се приликом попуњавања обрасца водите примером обавезе који је објављен у оквиру Јавног позива, док у случају потребе за додатним примерима, можете погледати претходни Акциони план који је доступан на адреси https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/01/Serbia_Action-Plan_2020-2022_SER.pdf.

У складу са претходним, а ради што ефикасније припреме за састанак и што прецизнијег дефинисања обавеза и приоритета који ће бити укључени у Акциони план, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је документа која су саставни део овог Јавног позива:

За више информација о учешћу Републике Србије у ПОУ посетите интернет страницу на адреси https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, док за упознавање са самом иницијативом ПОУ посетите линк https://www.opengovpartnership.org/.Skip to content