ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога пројеката за примену функционално-организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији

Министарство државне управе и локалне самоуправе (Министарство) у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век”, који подржава Влада Швајцарске, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога пројеката за примену функционално-организационих модела  у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (Министарство) реализује пројекат „Локална самоуправа за 21. век”, који подржава Влада Швајцарске. Један од пројектних задатака је „Примена функционалних организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији”. Активности на овом пројекту су део подршке Министарства реформи јавне управе, кроз унапређење организовања и пословања одабраних јединица локалне самоуправе (ЈЛС),  а тиме и нивоа услуга за грађане и приватни сектор. Активности у оквиру овог пројектног задатка ће за резултат имати реорганизацију градских и општинских управа, у складу са објективним потребама и оптималним функционално-организационим моделима.

У оквиру Пројекта „Локална самоуправа за 21. век” је успостављен Фонд за функционално-организационе моделе у оквиру кога се расписује Јавни позив за подношење предлога пројеката за примену функционално-организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији (Јавни позив).

 • Ко може да конкурише

Јавни позив је ограничен на пројекте следећих локалних самоуправа у којима је спроведена функционална анализа: Горњи Милановац, Краљево, Лозница, Лесковац, Пожаревац, Параћин, Инђија, Бачка Топола, Лебане, Рашка, Крупањ, Сурдулица и Мали Зворник.

 

Општи циљ Јавног позива јесте подизање квалитета услуга за грађане и приватни сектор кроз унапређење ефикасности и ефективности рада локалних самоуправа.

Специфични циљ Јавног позива јесте успостављање ефикасније унутрашње организације и успешнијег функционисања градских/општинских управа, применом понуђених функционално-организационих модела и препорука за унапређење функционалности. Функционално-организациони модели, прилагођени величини ЈЛС, дати су у Прилогу II, а препоруке за унапређење функционалности Министарство је доставило локалним самоуправама, које су учествовале у спровођењу два пројектна задатка: 1) „Функционална анализа у пилот јединицама локалне самоуправе и установама којима је оснивач локална самоуправа“ (2016-2017) и 2) „Функционална анализа у 15 јединица локалне самоуправе и установама којима је оснивач локална самоуправа“ (2019).

 • Област подршке

 

Област подршке укључује интервенције у циљу решавања проблема функционисања постојећих облика организовања градских/општинских управа, структурних слабости у контроли постављења и запошљавања на локалу, неадекватног броја запослених, њихове квалификационе структуре, радног искуства, неусклађености броја руководилаца и извршилаца, неравнотеже између броја запослених на основним и пратећим функцијама и тиме повећане потрошње у јавном сектору, неадекватности радних услова и осталих постојећих проблема, а све у складу са постојећим правним оквиром и потребама које окружење намеће.

 

 • Укупна средства

 

За Јавни позив су опредељена бесповратна средства у укупном износу од 120.000,00 швајцарских франака. Минимални износ који се може одобрити за пројекте, у складу са Јавним позивом, није дефинисан, док је максималан износ бесповратних средстава који се може доделити по једном пројекту 30.000,00 швајцарских франака.

 

 • Типови активностиза које је могуће конкурисати

 

 1. Експертска подршка у имплементацији пројектних активности:

а) Анализа тренутног стања услед евентуалних функционално-организационих промена у ЈЛС од момента израде функционалне анализе и подршка у имплементацији препорука из функционалне анализе;

б)  Прилагођавање функционално-организационог модела околностима, потребама и могућностима ЈЛС;

в) Унапређење знања и капацитета (нпр. Израда анализе потреба за стручним усавршавањем);

 1. Активности у вези са уређивањем и опремањем просторија, у шта спадају:

– трошкови набавке ИТ и друге опреме/средстава, као и трошкови обука за коришћење специфичне ИТ и друге опреме или софтвера, који се набављају у оквиру Jавног позива и који су неопходни за примену функционално-организационог модела – ради успостављања услова за ефикасан рад запослених, обухваћених организационим променама; укупан износ средстава за ове намене не може бити већи од 40% буџета.

– трошкови реновирања, опремања, уређивања просторија/објекта неопходног за примену функционално-организационог модела;

 1. Друге активности које нису напред наведене, а које су повезане са применом функционално-организационих модела и препорука за унапређење функционалности.

 

 • Трајање пројеката

 

Све пројектне активности морају бити дефинисане Уговором о додели средстава из Фонда за функционално-организационe моделe (Уговор) и реализоване у року од девет месеци од потписивања Уговора. Уколико у току реализације пројекта дође до објективних кашњења у спровођењу активности, постоји могућност продужења трајања пројекта до рока који одобри Министарство.

 

 • Број предлога пројеката

 

Свака ЈЛС, која испуњава услове из овог јавног позива може конкурисати са највише једним пројектом.

 

 • Потребна документација

При подношењу предлога пројекта, неопходно је доставити следећу документацију:

 • Образац за подношење предлога пројекта (Прилог V) и
 • Образац за подношење предлога буџета пројекта (Прилог VI).
 • Додатну документацију, која се подноси алтернативно – само за пројекте којима је предвиђено извођење грађевинских радова, набавка техничке и/или ИТ опреме и набавка и/или израда софтвера.

 

 • Начин пријављивања

 

Комплетну пријаву са потребном  документацијом (у складу са Смерницама за припрему предлога пројеката – Прилог I)¸ потребно је доставити на адресу mirjana.p.brajovic @mduls.gov.rs .

 

 • Рок за подношење пријава

 

Крајњи рок за пријем пријава је 22. новембар 2022. године до 15.00 часова.

Пријаве које су послате после назначеног рока неће бити разматране.

 • Инфо-дан

 

Инфо-дан ће бити одржан преко Webinar Zoom платформе СКГО-а дана 27. октобра године са почетком у 10:00 часова.

Информације о начину пријављивања на платформу дата је у Прилогу III – Упутство за регистрацију за Инфо-дан, а дневни ред у Прилогу IV – Инфо-дан – Агенда.

Током предвиђеног Инфо-дана, заинтересовани учесници ће имати прилику да се детаљно упознају са функционално-организационим моделима (Прилог II), добијеним препорукама за унапређење функционалности (послатим од стране Министарства  локалним самоуправама које имају право учешћа), процедуром пријављивања на расписан Јавни позив, моделима за пријаву, другим елементима овог јавног позива, као и да поставе конкретна питања у вези са процедуром подношења и припреме предлога пројеката.

 

 • Евалуација

 

Сви пројекти који су припремљени у складу са овим јавним позивом и Смерницама за припрему пројеката (Прилог I) и који су пристигли у наведеном року за достављање предлога пројеката, биће оцењени у складу са административним, техничким и финансијским критеријумима, наведеним у Смерницама за припрему предлога пројеката (Прилог I).

 

Коначну одлуку о финансирању пројеката у оквиру овог јавног позива доноси министар, на предлог Евалуационе комисије и претходну сагласност Донатора.

 

Најкасније 40 радних дана по закључењу овог јавног позива, Одлука министра о избору предлога пројеката, који се финансирају у оквиру Фонда за функционално-организационе моделе, биће објављена на сајту Министарства.

 

Сви критеријуми Јавног позива детаљно су објашњени у Смерницама за припрему предлога пројеката (Прилог I).

 

Преузмите:

Прилог I   Смернице за припрему предлога пројеката

Прилог II   Функционално-организациони модели

Прилог III   Упутство за регистрацију за Инфо-дан

Прилог IV   Инфо-дан – Агенда

Прилог V   Образац за подношење предлога пројекта

Прилог VI   Образац за подношење предлога буџета пројекта

Прилог VII-1   Модел периодичног наративног извештаја

Прилог VII-2   Модел периодичног финансијског извештаја

Прилог VIII-1   Модел финалног наративног извештаја

Прилог VIII-2   Модел финалног финансијског извештаја

 

Презентација-инфо дан, 27.10.2022.Skip to content