ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога пројеката за примену функционално-организационих модела  у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији

Министарство државне управе и локалне самоуправе (Министарство) у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век”, који подржава Влада Швајцарске, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога пројеката за примену функционално-организационих модела  у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији

Министарство државне управе и локалне самоуправе (Министарство) реализује пројекат „Локална самоуправа за 21. век”, који подржава Влада Швајцарске. Један од пројектних задатака је „Примена функционалних организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији”. Активности на овом пројекту су део подршке Министарства реформи јавне управе, кроз унапређење организовања и пословања одабраних јединица локалне самоуправе (ЈЛС),  а тиме и нивоа услуга за грађане и приватни сектор. Активности у оквиру овог пројектног задатка ће за резултат имати реорганизацију градских и општинских управа, у складу са објективним потребама и оптималним функционално-организационим моделима.

У оквиру Пројекта „Локална самоуправа за 21. век” је успостављен Фонд за функционално-организационе моделе у оквиру кога се расписује Јавни позив за подношење предлога пројеката за примену функционално-организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији (Јавни позив).

 • Ко може да конкурише

Јавни позив је ограничен на пројекте следећих локалних самоуправа у којима је спроведена функционална анализа: Горњи Милановац, Краљево, Лозница, Лесковац, Пожаревац, Параћин, Инђија, Бачка Топола, Лебане, Рашка, Крупањ, Сурдулица и Мали Зворник.

Општи циљ Јавног позива јесте подизање квалитета услуга за грађане и приватни сектор кроз унапређење ефикасности и ефективности рада локалних самоуправа.

Специфични циљ Јавног позива јесте успостављање ефикасније унутрашње организације и успешнијег функционисања градских/општинских управа, применом понуђених функционално-организационих модела и препорука за унапређење функционалности. Функционално-организациони модели, прилагођени величини ЈЛС, дати су у Прилогу II, а препоруке за унапређење функционалности Министарство је доставило локалним самоуправама, које су учествовале у спровођењу два пројектна задатка: 1) „Функционална анализа у пилот јединицама локалне самоуправе и установама којима је оснивач локална самоуправа“ (2016-2017) и 2) „Функционална анализа у 15 јединица локалне самоуправе и установама којима је оснивач локална самоуправа“ (2019).

 • Област подршке

Област подршке укључује интервенције у циљу решавања проблема функционисања постојећих облика организовања градских/општинских управа, структурних слабости у контроли постављења и запошљавања на локалу, неадекватног броја запослених, њихове квалификационе структуре, радног искуства, неусклађености броја руководилаца и извршилаца, неравнотеже између броја запослених на основним и пратећим функцијама и тиме повећане потрошње у јавном сектору, неадекватности радних услова и осталих постојећих проблема, а све у складу са постојећим правним оквиром и потребама које окружење намеће.

 • Укупна средства

За Јавни позив су опредељена бесповратна средства у укупном износу од 120.000,00 швајцарских франака. Минимални износ који се може одобрити за пројекте, у складу са Јавним позивом, није дефинисан, док је максималан износ бесповратних средстава који се може доделити по једном пројекту 30.000,00 швајцарских франака.

 • Типови активностиза које је могуће конкурисати
 1. Експертска подршка у имплементацији пројектних активности:

а) Анализа тренутног стања услед евентуалних функционално-организационих промена у ЈЛС од момента израде функционалне анализе и подршка у имплементацији препорука из функционалне анализе;

б)  Прилагођавање функционално-организационог модела околностима, потребама и могућностима ЈЛС;

в) Унапређење знања и капацитета (нпр. Израда анализе потреба за стручним усавршавањем);

 1. Активности у вези са уређивањем и опремањем просторија, у шта спадају:

– трошкови набавке ИТ и друге опреме/средстава, као и трошкови обука за коришћење специфичне ИТ и друге опреме или софтвера, који се набављају у оквиру Jавног позива и који су неопходни за примену функционално-организационог модела – ради успостављања услова за ефикасан рад запослених, обухваћених организационим променама; укупан износ средстава за ове намене не може бити већи од 40% буџета.

– трошкови реновирања, опремања, уређивања просторија/објекта неопходног за примену функционално-организационог модела;

 1. Друге активности које нису напред наведене, а које су повезане са применом функционално-организационих модела и препорука за унапређење функционалности.
 • Трајање пројеката

Све пројектне активности морају бити дефинисане Уговором о додели средстава из Фонда за функционално-организационe моделe (Уговор) и реализоване у року од девет месеци од потписивања Уговора. Уколико у току реализације пројекта дође до објективних кашњења у спровођењу активности, постоји могућност продужења трајања пројекта до рока који одобри Министарство.

 • Број предлога пројеката

Свака ЈЛС, која испуњава услове из овог јавног позива може конкурисати са највише једним пројектом.

 • Потребна документација

При подношењу предлога пројекта, неопходно је доставити следећу документацију:

 1. Образац за подношење предлога пројекта (Прилог III) и
 2. Образац за подношење предлога буџета пројекта (Прилог IV).
 3. Додатну документацију, која се подноси алтернативно – само за пројекте којима је предвиђено извођење грађевинских радова, набавка техничке и/или ИТ опреме и набавка и/или израда софтвера.
 • Начин пријављивања

Комплетну пријаву са потребном  документацијом (у складу са Смерницама за припрему предлога пројеката – Прилог I)¸ потребно је доставити на адресу mirjana.p.brajovic @mduls.gov.rs .

 

 • Рок за подношење пријава

Крајњи рок за пријем пријава је 27. децембар 2022. године до 15.00 часова.

Пријаве које су послате после назначеног рока неће бити разматране.

 • Евалуација

Сви пројекти који су припремљени у складу са овим јавним позивом и Смерницама за припрему пројеката (Прилог I) и који су пристигли у наведеном року за достављање предлога пројеката, биће оцењени у складу са административним, техничким и финансијским критеријумима, наведеним у Смерницама за припрему предлога пројеката (Прилог I).

Коначну одлуку о финансирању пројеката у оквиру овог јавног позива доноси министар, на предлог Евалуационе комисије и претходну сагласност Донатора.

Најкасније 40 радних дана по закључењу овог јавног позива, Одлука министра о избору предлога пројеката, који се финансирају у оквиру Фонда за функционално-организационе моделе, биће објављена на сајту Министарства.

Сви критеријуми Јавног позива детаљно су објашњени у Смерницама за припрему предлога пројеката (Прилог I).

Преузмите:

Прилог I                     Смернице за припрему предлога пројеката

Прилог II                    Функционално-организациони модели

Прилог III                   Образац за подношење предлога пројекта

Прилог IV                  Образац за подношење предлога буџета пројекта

Прилог V-1                Модел периодичног наративног извештаја

Прилог V-2                Модел периодичног финансијског извештаја

Прилог VI-1               Модел финалног наративног извештаја

Прилог VI-2               Модел финалног финансијског извештаја

                                     Презентација Јавног позива

           Skip to content