ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за

подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (Mинистарство) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) реализује пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске.

 

У оквиру пројекта је успостављен Фонд за подршку пројектима међуопштинске сарадње у оквиру кога се расписује  Јавни позив за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње.

 

Јавни позив је отворен за све пројекте који подржавају међуопштинску сарадњу кроз успостављање заједничких органа, служби, предузећа, установа и других организација као и кроз уступање појединих послова из оквира своје изворне надлежности другој јединици локалне самоуправе, у складу са законом и статутом, а у циљу ефикасније организације рада, унапређења услуга и квалитета живота заједнице. Међуопштинску сарадњу, кроз размену искустава, техничку или институционални подршку и јачање капацитета могу да успоставе све оне локалне самоуправе које у њој проналазе економски, културни, социјални или други заједнички интерес.

Општи циљ Јавног позива јесте да подржи процесе међуопштинске сарадње  у складу са Законом о локалној самоуправи. Министарство жели да оде корак даље и омогући заинтересованим локалним самоуправама да крену у процесе који су законом омогућени и конкретизују своје идеје о међуопштинској сарадњи.

Специфични циљеви овог јавног позива су:

Специфичан циљ А) Успостављање нове међуопштинске сарадње између две или више јединица локалне самоуправе у складу са постојећим законским оквиром и надлежностима градова и општина. У оквиру овог циља могу да конкуришу јединице локалне самоуправе које планирају да током реализације пројекта успоставе међуопштинску сарадњу и дефинишу је одговарајућим Споразумом o међуопштинској сарадњи.

 

Специфичан циљ Б) Унапређење постојеће међуопштинске сарадње између две или више јединица локалне самоуправе у складу са постојећим законским оквиром и надлежностима градова и општина. У оквиру овог циља могу да конкуришу само јединице локалне самоуправе и њихови партнери који већ имају потписан Споразум о међуопштинској сарадњи.

 

 

 

Области подршке

Послови који могу да буду предмет међуопштинске сарадње су сви послови јединица локалне самоуправе из изворног и повереног делокруга.

Елементи споразума и поступак за закључење споразума за обављање послова из изворног делокруга јединица локалне самоуправе су уређени Законом о локалној самоуправи.

Поступак за закључење споразума о међуопштинској сарадњи за обављање поверених послова јединицама локалне самоуправе је уређен Законом о државној управи.

 

Ко може да конкурише

 

Обавезни партнери: најмање 2 (две) јединице локалне самоуправе морају заједно да поднесу предлог пројекта, са тим што не постоји ограничење у броју градова и општина који могу да учествују као партнери.

 

Поред јединица локалне самоуправе, као партнери могу да конкуришу градске општине, под условом да је водећи партнер или један од партнера град оснивач.

Предузећа, установе и друге организације којима су оснивачи јединице локалне самоуправе – потписнице споразума о међуопштинској сарадњи, могу бити учесници у реализацији активности на пројекту у складу са предвиђеним Споразумом о међуопштинској сарадњи.

 

Укупна средства опредељена за овај Јавни позив износе 110.000 швајцарских франака. Минимални износ који се може одобрити за пројекте у складу са овим јавним позивом није утврђен, док је максималан износ бесповратних средстава који се може доделити по једном пројекту 27.500,00 швајцарских франака.

 

Типови активности за које је могуће конкурисати

  • Експертска подршка у изради нацрта Споразума о међуопштинској сарадњи, интерне документације и др;
  • Експертска подршка у усаглашавању постојећег Споразума о међуопштинској сарадњи са актуелним законским оквиром;
  • Експертска подршка за унапређење знања и капацитета партнера;
  • Уређивање и опремање објекта / простора намењеног за функционисање тела међуопштинске сарадње (потребно образложити у предлогу пројекта);
  • Друге активности које нису напред наведене, а којима се унапређује међуопштинска сарадња.

 

 

Трајање пројеката

 

Све пројектне активности морају бити дефинисане Уговором о додели средстава из Фонда за међуопштинску сарадњу (Уговор) који се закључује са водећим партнером на период до максимално девет месеци (уколико у току реализације пројекта дође до објективних кашњења у спровођењу активности, постоји могућност продужења трајања Уговора до рока који одобри Министарство).

 

Број предлога пројеката

Јединице локалне самоуправе могу конкурисати и добити средства за један или више пројеката као носилац или партнер на пројекту.

Јединица локалне самоуправе не може добити средства за два или више пројекта који имају исте активности, или активности које се преклапају, или су у колизији једна са другом.

 

Потребна документација

Обавезна документација која се подноси

  • Образац за подношење предлога пројекта (прилог I);
  • Изјава о партнерству потписана од стране градоначелника / председника општине (за градове, општине и градске општине), (прилог1. или II.2)
  • Образац предлога буџета пројекта (прилог III);
  • Копија Споразума о међуопштинској сарадњи (за подносиоце предлога пројекта који имају усвојен Споразум о међуопштинској сарадњи и конкуришу за специфичан циљ Б).

 

Начин пријављивања

Комплетну пријаву са допунском документацијом (у складу са Смерницама) потребно је доставити на адресу mirjana.p.brajovic@mduls.gov.rs.

 

Рок за подношење пријава

 

Крајњи рок за пријем пријава је 15. новембар 2022. године до 15.00.

Пријаве које су послате после назначеног рока неће бити разматране.

Инфо дан

Инфо дан ће бити одржан преко Webinar Zoom платформе СКГО-а 21. октобра 2022. године са почетком у 10:00 часова. Информације о начину пријављивања на платформу можете преузети у прилогу, у документу Упутство за регистрацију за Инфо дан, а Агенду, у прилогу, у документу Инфо дан – Агенда.

Током предвиђеног „инфо дана“ заинтересовани учесници ће имати прилику да се детаљно упознају са циљевима Фонда за међуопштинску сарадњу, примерима модела међуопштинске сарадње, процедуром пријављивања на расписан јавни позив, моделом за пријаву, као и да поставе конкретна питања у вези са процедуром подношења и припреме предлога пројеката. Такође, у другом делу „инфо дана“ биће представљени примери из праксе и научене лекције у вези са међуопштинском сарадњом Министарства, као и јединица локалне самоуправе (уколико постоје).

 

Евалуација

 

Сви пројекти који су припремљени у складу са овим јавним позивом, Смерницама за припрему пројеката и додатним инструкцијама (видети: „Водич за припрему предлога пројеката“, Прилог IV), и који су пристигли у наведеном року за достављање предлога пројеката, биће оцењени у складу са административним и техничким критеријумима наведеним у Смернице за припрему предлога пројеката.

Коначну одлуку о финансирању пројеката у оквиру овог јавног позива доноси министар на предлог Евалуационе комисије и претходну сагласност Донатора.

Најкасније 45 радних дана по закључењу овог јавног позива, Одлука министра о избору предлога пројеката који се финансирају у оквиру Фонда за међуопштинску сарадњу, биће објављена на сајту Министарства.

 

Сви критеријуми Јавног позива детаљно су објашњени у Смерницама за припрему предлога пројеката. Преузмите:

 

Смернице за припрему предлога пројеката

Упутство за регистрацију за Инфо дан

Инфо дан – Агенда

I Образац за подношење предлога пројекта

II.1 Изјава о партнерству за ЈЛС које конкуришу за средства у оквиру специфичног циља А

II.2 Изјава о партнерству за ЈЛС које конкуришу за средства у оквиру специфичног циља Б

III Образац предлога буџета пројекта

IV Водич за припрему обрасца за подношење предлога пројекта, Изјаве о партнерству и Обрасца предлога буџета пројекта

V.1 Модел периодичног наративног извештаја

V.2 Модел периодичног финансијског извештаја

VI.1 Модел финалног наративног извештаја

VI.2 Модел финалног финансијског извештаја

 

Презентација-инфо дан, 21.10.2022Skip to content