OБАВЕЗЕ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ВЕЗИ ПОПУЊАВАЊА ПОЛОЖАЈА У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА КОЈЕ СУ СТУПИЛЕ НА СНАГУ 19. СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

Чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 99/2014) уводи се институт вршиоца дужности за обављање послова радног места које је правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу утврђено као положај.

Наиме, новим чланом 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр, 116/2008, 104/2009 и 99/2014) прописано је да на радно место које је утврђено као положај може да се постави вршилац дужности на шест месеци, без интерног или јавног конкурса. У року од 30 дана од дана постављења вршиоца дужности оглашава се интерни, односно јавни конкурс за попуњавање положаја. Ако се интерни односно јавни конкурс не оконча постављењем на положај у складу са чл. 68 – 75. Закона o државним службеницима, статус вршиоца дужности се може продужити најдуже још три месеца.

Према томе, статус вршиоца дужности може да траје најдуже девет месеци, под условима који су одређени чланом 67а Закона о државним службеницима.

Посебне одредбе Закона о изменама и допунама закона о државним службеницима предвиђене су за лица која обављају послове радног места које је постојећим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу утврђено као положај, а положај није попуњен у складу са чл. 68 – 75. Закона (за постављења по раније важећем члану 179. Закона о државним службеницима).

У члану 30. Закона о изменама и допунама закона о државним службеницима прописано је да даном ступања на снагу измена и допуна закона (19. септембра 2014. године) постављена лица у државним органима на радним местима која су положаји, у случајевима где положаји нису попуњени у складу са чл. 68 – 75. Закона о државним службеницима, настављају са радом до постављења вршиоца дужности на положај или до попуњавања положаја у складу са законом.

За наведена радна места постоји обавеза да се до 19. марта 2015. године:

– донесе решење којима се постављају вршиоци дужности у складу са новим законским решењем, након чега се у року од 30 дана оглашава интерни, односно јавни конкурс или

– попуни положај спровођењем интерног, односно јавног конкурс у складу са одредбама чл. 68 – 75. Закона о државним службеницима.

Ако се на наведеним радним местима у року од шест месеци не изврши постављење на положај у складу са одредбама чл. 68 – 75. Закона, нити донесе решење о постављењу вршиоца дужности у складу са чланом 67а Закона, постављеним лицима на радним местима која су положаји престаје дужност након 19.марта 2015. године.

С обзиром на напред наведено, обавештавамо све органе државне управе да су дужни да до 19. марта ове године, предложе доношења решења којим се постављају вршиоци дужности на сва радна места на која су постављена лица по раније важећем члану 179. Закона о државним службеницима, а за која радна места нису започети или окончани поступци попуњаваја положаја.

У случају недоношења решења о постављењу вршиоца дужности до 19.марта 2015. године, постављеним лицима на радним местима који су положаји престаје дужност од 20.марта 2015. године.



Skip to content