OBAVEZE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U VEZI POPUNJAVANJA POLOŽAJA U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA KOJE SU STUPILE NA SNAGU 19. SEPTEMBRA 2014. GODINE

Članom 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014) uvodi se institut vršioca dužnosti za obavljanje poslova radnog mesta koje je pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu utvrđeno kao položaj.

Naime, novim članom 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr, 116/2008, 104/2009 i 99/2014) propisano je da na radno mesto koje je utvrđeno kao položaj može da se postavi vršilac dužnosti na šest meseci, bez internog ili javnog konkursa. U roku od 30 dana od dana postavljenja vršioca dužnosti oglašava se interni, odnosno javni konkurs za popunjavanje položaja. Ako se interni odnosno javni konkurs ne okonča postavljenjem na položaj u skladu sa čl. 68 – 75. Zakona o državnim službenicima, status vršioca dužnosti se može produžiti najduže još tri meseca.

Prema tome, status vršioca dužnosti može da traje najduže devet meseci, pod uslovima koji su određeni članom 67a Zakona o državnim službenicima.

Posebne odredbe Zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima predviđene su za lica koja obavljaju poslove radnog mesta koje je postojećim pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu utvrđeno kao položaj, a položaj nije popunjen u skladu sa čl. 68 – 75. Zakona (za postavljenja po ranije važećem članu 179. Zakona o državnim službenicima).

U članu 30. Zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima propisano je da danom stupanja na snagu izmena i dopuna zakona (19. septembra 2014. godine) postavljena lica u državnim organima na radnim mestima koja su položaji, u slučajevima gde položaji nisu popunjeni u skladu sa čl. 68 – 75. Zakona o državnim službenicima, nastavljaju sa radom do postavljenja vršioca dužnosti na položaj ili do popunjavanja položaja u skladu sa zakonom.

Za navedena radna mesta postoji obaveza da se do 19. marta 2015. godine:

– donese rešenje kojima se postavljaju vršioci dužnosti u skladu sa novim zakonskim rešenjem, nakon čega se u roku od 30 dana oglašava interni, odnosno javni konkurs ili

– popuni položaj sprovođenjem internog, odnosno javnog konkurs u skladu sa odredbama čl. 68 – 75. Zakona o državnim službenicima.

Ako se na navedenim radnim mestima u roku od šest meseci ne izvrši postavljenje na položaj u skladu sa odredbama čl. 68 – 75. Zakona, niti donese rešenje o postavljenju vršioca dužnosti u skladu sa članom 67a Zakona, postavljenim licima na radnim mestima koja su položaji prestaje dužnost nakon 19.marta 2015. godine.

S obzirom na napred navedeno, obaveštavamo sve organe državne uprave da su dužni da do 19. marta ove godine, predlože donošenja rešenja kojim se postavljaju vršioci dužnosti na sva radna mesta na koja su postavljena lica po ranije važećem članu 179. Zakona o državnim službenicima, a za koja radna mesta nisu započeti ili okončani postupci popunjavaja položaja.

U slučaju nedonošenja rešenja o postavljenju vršioca dužnosti do 19.marta 2015. godine, postavljenim licima na radnim mestima koji su položaji prestaje dužnost od 20.marta 2015. godine.