ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ

Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање правног лица за пружање услуге

 

Позиција: Израда функционалних анализа у 15 ЈЛС

Референтни број: SRB-SDC-MDULS3-FA-2023-71

Датум објаве: 27. октобар 2023

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) спроводи пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске конфедерације.

Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима, партиципацију и веће учешће грађана, унапређење изборног система, као и унапређење система планирања на локалном нивоу.

Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка:

Израда функционалне анализе у 15 ЈЛС

Циљ функционалне анализе јесте да општинама и градовима понуди моделе за ефикаснију организацију. Функционална анализа биће спроведена у петнаест нових ЈЛС, различитих структура, величина и степена развијености. Анализа ће за резултат имати израђене препоруке и моделе функционалног организовања прилагођене објективним потребема ЈЛС, имајући у виду важећи законодавни оквир, а у складу са принципима економичности, ефективности, одговорности за резултате рада и транспарентности.

У циљу израде квалитетне анализе консултантима ће од стране министарства бити достављена методологија на основу које су израђене функционалне анализе за 15 ЈЛС током 2019. године и Јединственим пописом послова на локалном нивоу власти у Републици Србији.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује:

Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање Консултанта (правног лица) за позицију: Израда функционалне анализе у 15 ЈЛС

 

Резултати које Консултант мора да оствари су:

 • израђена прилагођена методологија за спровођење анализе функција у 15 локалних самоуправа (свих функција које обављају ЈЛС ). Основ за израду ове методологије биће методологија која је урађена у првој фази пројекта;
 • израђен план спровођења методологије;
 • спроведена анализа;
 • приказан број запослених по одређеним категоријама функција (главне функције, функције подршке у раду и пратеће функције);
 • израђена анализа описа послова датих у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у предложених 15 ЈЛС, уз упоредну проверу да ли описи послова одговарају прописаним условима у погледу обављања тих послова (стручна спрема, лиценце, односно услови прописани посебним законима);
 • одређене функције које се преклапају и предлози за решавање проблема;
 • одређене функције које недостају и предлози за решавање проблема;
 • израђене препоруке са критеријумима за обављање све три категорије функција (главне функције, функције подршке у раду и пратеће функције) са проценом ефеката предложених промена;
 • процене уштеда по датом моделу функција;
 • израђене препоруке за стандардизацију функција по различитим типовима ЈЛС (у циљу ефикасније -оптималне организације);
 • израђена финална обједињена функционална анализа у 15 ЈЛС.

Зaинтeрeсoвaни Консултанти – правна лица, трeбa дa испуњaвajу слeдeћe минималне квалификације:

Консултант, мора бити правно лице које задовољава следеће минималне критеријуме:

 • Искуство у изради методологија у области функционалних анализа, организационих, управљачких и других пројеката;
 • Искуство у изради функционалних анализа, организационих модела пословних процеса, искуство у дизајнирању пословних процеса;
 • Искуство у спровођењу модела управљања променама у приватном и/или јавном сектору;
 • Искуство у управљању људским ресурсима.
 • искуство у раду са јединицама локалне самоуправе

 

Консултант треба да формира тим, који треба да има најмање 7 експерата са обавезним универзитетским  образовањем, и то:

 • Вођу тима са организационим и управљачким знањем у домену организационог и функционалног реструктурирања, са искуством у вођењу тимова, искуством у раду са ЈЛС, и 8 година општег радног искуства.
 • 5 експерата за спровођење анализе од којих је један са искуством у изради методологија. Експрети треба да имају обавезно искуство у спровођењу анализа и најмање 5 година генералног радног искуства.
 • Финансијског експерта са најмање 5 година радног искуства и обавезним искуством у спровођењу финансијских анализа.

Предвиђено је да одабрани консултант посао заврши у року од шест месеци од дана потписивања Уговора, у периоду децембар 2023. године – јун 2024. године.

Како пројекат Локална самоуправа за 21. век, из којег се фианансира активност: Израда функционалне анализе за 15 ЈЛС, траје до 28.2.2024. године, Пројектни задатак ће бити подељен на два дела, први део који обухвата Први извештај о раду,  који треба да се заврши до краја фебруара 2024. године и други део, са Другим извештајем о раду, до краја јуна 2024. године.  У међувремену ће Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) добити званичну информацију од донатора о продужетку пројекта. Став МДУЛС је да уколико наступе околности услед којих се више не може остварити сврха закљученог уговора, уговор ће се реализовати у обиму у којем је то могуће, без кривице било које уговорне стране. Односно, одабраном консултанту биће плаћен део посла планиран и извршен до фебруара 2024. године, односно посао обухваћен Првим извештајем о раду. Уколико донатор одобри продужетак пројекта, Уговор са одабраним консултантом биће анексиран и продужен да би се завршиле све активности предвиђене Пројектним задатаком. 

Евалуациони критеријуми и оцене

 • Информације о Консултантској фирми и траженом искуству – 40 поена
 • Тим консултанта                                     –  60 поена

 

Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe инфoрмaциje:

1) Инфoрмaциje o заинтересованој консултантској фирми (правно лице) са доказима о регистрацији код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

 

Доказ:

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра        надлежног Привредног суда;

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната (правних лица), овај доказ доставити за сваког     учесника.

У случају да консултанат подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за      подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

2) Инфoрмaциje и прoпрaтни мaтeриjaл o искуству у рeaлизaциjи сличних aктивнoсти из којих се могу видети квaлификaциjе и спoсoбнoсти консултанта да спрoвeдe прojeктни зaдaтaк, са доказима о искуству на сличним пројектима

Докази:

Копија уговора или потврде о реализацији сличног задатка у Републици Србији или окружењу.

3) информације о члановима тима са доказима о искуству у реализацији сличних пројектата.

Докази:

Биографије чланова тима;

Консултант се може удруживати са другим фирмама или појединцима како би побољшао своје квалификације.

 

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa е-маил адреси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00 часова, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, потписану и печатирану, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 10. новембра 2023. године на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Сектор за регистре и локалну самоуправу: Биљана Ђокић

Бирчанинова 6

Београд

Е-маил адреса: biljana.djokic@mduls.gov.rs

cc: sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs

 Skip to content