Закони у примени

Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у АП и ЈЛС

„Службени гласник РС“,  број 92/23

преузмите документ

Закон о референдуму и народној иницијативи

„Службени гласник РС“, број: 111/21 и 119/21

 

преузмите документ

Породични закон

„Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон, 6/2015

 

преузмите документ

Закон o главном граду

„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 37/2019

 

преузмите документ

Закон o Централном регистру становништва

„Службени гласник РС“, број 17/2019

 

преузмите документ

Закон комуналној милицији

“Службени гласник РС“ број 49/2019

 

преузмите документ

Закон о Агенцији за борбу против корупције

“Службени гласник РС“ бр. 97/08 , 53/10 , 66/11 – УС, 67/13 – УС, 108/13 – др. закон, 112/13 – др. пропис

 

преузмите документ

Закон о буџетском систему

“Службени гласник РС“ бр. 54/09 , 73/10 , 101/10 , 101/11 , 93/12 , 62/13 , 63/13 – исправка, 108/13

 

преузмите документ

Закон о државним службеницима

„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20

 

преузмите документ

Закон о јавним службама

“Службени гласник РС“ бр.42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 83/14 – др. закон

преузмите документ

Закон о запосленима у јавним службама

“Службени гласник РС“ бр. 119/17, 95/18, 86/19, 157/20, 123/21

 

преузмите документ

Закон о радним односима у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – УС, 79/05 – др. закон, 23/13 – УС, 108/13- др. закон, 21/16- др.закон

 

преузмите документ

Закон о државној управи

“Службени гласник РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 i 30/18 – др. закон

 

преузмите документ

Закон о јавним набавкама

“Службени гласник РС“ бр. 124/12

 

преузмите документ

Закон о министарствима

“Службени гласник РС“ бр. 44 од 26. априла 2014, 14 од 4. фебруара 2015, 54 од 22. јуна 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 62 од 26. јуна 2017.

 

преузмите документ

Закон о службеној употреби језика и писама

“Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 – испр.

 

преузмите документ         преузмите документ на језицима национланих мањина

Закон о заштити права и слобода националних мањина

’’Сл. лист СРЈ’’, бр. 11/2002, ’’Сл. лист СЦГ’’, бр.1/2003- Уставна повеља и ’’Сл. гласник РС’’, бр. 72/2009-др.закон, 97/2013-одлука УС и 47/2018

 

преузмите документ           преузмите документ на jeзицима националних мањина

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Закон о платама државних службеника и намештеника

“Службени гласник РС“ бр. 62/06 , 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07 , 99/10 , 108/13 , 99/14 , 95/18 , 14/22

преузмите документ

Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ брoj 113/17 , 95/18 , 86/19, 157/20, 123/21

 

преузмите документ

Закон о платама у државним органима и јавним службама

“Службени гласник РС“ бр.34/01 , 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11 , 99/11 – др. закон, 10/13 , 55/13 , 99/14 , 21/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 113/17 – др. закон

преузмите документ

Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 47/18, 95/18 , 86/19 , 157/20 , 123/21

преузмите документ

Закон о раду

“Службени гласник РС“ бр. 24 од 15. марта 2005, 61 од 18. јула 2005, 54 од 17. јула 2009, 32 од 8. априла 2013, 75 од 21. јула 2014.

 

преузмите документ

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

“Службени гласник РС“ бр. 120/04 , 54/07 , 104/09 , 36/10

 

преузмите документ

Закон о заштити података о личности

“Службени гласник РС“ бр. 97/08 , 104/09 – др. закон, 68/12 – УС, 107/12

 

преузмите документ

Закон о Влади

“Службени гласник РС“ бр. 55/05 , 71/05 – исправка, 101/07 , 65/08 , 16/11 , 68/12
– УС, 72/12 , 7/14 – УС, 44/14

 

преузмите документ

Закон о јавним агенцијама

“Службени гласник РС“ бр. 18/05 , 81/05 – исправка, 47/18

 

преузмите документ

Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама

“Службени гласник РС“ бр. 47/18

 

преузмите документ

Закон о управној инспекцији

“Службени гласник РС“ бр. 87 од 21. новембра 2011.

 

преузмите документ

Закон о јединственом бирачком списку

“Службени гласник РС“ бр. 104 од 16. децембра 2009, 99 од 27. децембра 2011.

 

преузмите документ

Закон о управним споровима

“Службени гласник РС”, број 111/2009

 

преузмите документ

Закон о печату државних и других органа

“Службени гласник РС“ бр. 101 од 6. новембра 2007.

 

преузмите документ

Закон о матичним књигама

“Службени гласник РС“ бр. 20/2009, 145/2014 i 47/2018

 

преузмите документ

Закон о политичким странкама

“Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 61/2015 – одлука УС

 

преузмите документ

Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

“Службени гласник РС“ бр. 68/15 , 79/15 – исправка

 

преузмите документ

Закон о територијалној организацији Републике Србије

“Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 18/2016 i 47/2018

 

преузмите документ

Закон о локалној самоуправи

“Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, i 47/2018

 

преузмите документ

Закон о локалним изборима

“Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11

 

преузмите документ

Закон о систему плата запослених у јавном сектору

„Службени гласник РС“, бр. 18/16 , 108/16 , 113/17 , 95/18 , 86/19 , 157/20 , 123/21

 

преузмите документ

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, , 95/18, 114/21

 

преузмите документ

Закон о општем управном поступку

“Службени гласник РС“ бр. 18 од 1. марта 2016, 95 од 8. децембра 2018 – Аутентично тумачење

 

преузмите документ

Закон о Националној Aкадемији за јавну управу

“Службени гласник РС“ број 94/17

 

преузмите документ

Закон о изменама и допунама закона о државним службеницима

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Закон o изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Зaкoн o зaштитнику грaђaнa

“Службени гласник РС“ бр. 79/2005 и 54/2007.

 

преузмите документ

Закон о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 36 од 21. априла 2015, 44 од 8. јуна 2018 – др. закон, 95 од 8. децембра 2018.

 

преузмите документ

Закон о електронској управи

“Службени гласник РС“ бр. 27 од 6. априла 2018.

 

преузмите документ

Закон о потврђивању додатног протокола европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Закон о планском систему

“Службени гласник РС“ бр. 30/2018

 

 преузмите документ

Закон о легализацији исправа у међународном промету

Службени лист СФРЈ бр. 6/73 и Службени лист СЦГ бр. 1/2003 – Уставна повеља

 

 преузмите документ

Закон о потврђивању уговора између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима

Службени гласник РС – Међународни уговори бр. 5/2012

 

 преузмите документ

Закон о потврђивању уговора између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима

Службени лист СРЈ – Међународни уговори бр. 1/98

 

 преузмите документ

Skip to content