Подршка ЕУ реформи јавне управе у Србији

ЕУ интеграције и реформа јавне управе

 

Земље које су у процесу приступања Европској унији треба да испуне низ политичких и економских критеријума да би постале и чланице ЕУ. Реформа јавне управе је, поред владавине права и економског управљања, издвојена као један од три стуба на којима почива реформа државе у процесу европских интеграција.

О томе колико је ова реформа важна за процену напретка једне земље која је у процесу ЕУ интеграција, говори и то да се у ЕУ извештају о напретку, РЈУ налази где и оцена демократизације једног друштва, у поглављу „Функционисање демократских институција и реформа јавне управе“. Поред опште процене достигнућа у овој области, даје се и детаљна оцена спровођења стратешког оквира РЈУ, кроз то колико је Србија напредовала у развоју и координацији политика, управљању јавним финансијама, реформама у управљању људским ресурсима у јавној управи, побољшању и увођењу нових услуга за грађане и привреду, као и напретка у спровођењу кључних принципа одговорности рада органа јавне управе.

У процесу придруживања Србије ЕУ не постоји посебно преговарачко поглавље о реформи јавне управе. Европска унија од јавне управе у Србији очекује да се придржава принципа заједничког Европског Административног Простора, који представља јединствен процес уједначавања система и пракси земаља чланица ЕУ. Принципи ЕАП су: поузданост и правна сигурност, отвореност и транспарентност административног система и промовисање учешћа грађана у раду јавне управе, одговорност органа управе и ефикасност и ефективност у раду јавне управе.

Подршка Европске уније реформи јавне управе

 

Од 2000. године Европска унија активно помаже Србији како би успешно реформисала јавну управу. Kроз донације и техничку подршку, до сада је уложено више од 210 милиона евра у професионализацију јавне управе, развој еУправе, реформу јавних финансија, укључујући и реформу царинског и пореског система, локалне самоуправе и независних институција.

Актуелна подршка Европске уније реформи јавне управе

 

Назив пројекта Секторски реформски уговор за реформу јавне управе
О пројекту Један од важних инструмената помоћи Европске уније је Секторски реформски уговор, којим се директно у буџет донирају бесповратна средства Европске уније за реализацију стратешких реформи Републике Србије.

Помоћ је усмерена на успостављање професионалније, деполитизоване, одговорније и фискално одговорније јавне управе која благовремено пружа квалитетне услуге грађанима и привреди, како на централном тако и на локалном нивоу.

Циљ буџетске подршке је да ојача капацитет српске администрације за планирање и координацију политика, управљање људским ресурсима, управљање јавним финансијама и унапреди транспарентност и отвореност јавне управе кроз интензивније учешће грађана и организација цивилног друштва у процесу креирања јавних политика.

Вредност 70.000.000 €
Период реализације децембар 2016. – децембар 2019.
Интернет страница

 

 

Назив пројекта Подршка МДУЛС и РСЈП у развоју јавних политика – комплементарна подршка за спровођење секторског реформског уговора
О пројекту Овај пројекат пружа помоћ у имплементацију Закона о планском систему. Поред подршке за изградњу институционалних капацитета, овај пројекат подразумева даљи развој стратешког оквира за реализацију и праћење реформе јавне управе е-управе и регулаторне реформе.
Вредност 2.884.750 €
Период реализације март 2018. – септембар 2020.
Интернет страница http://public-administration-reform.euzatebe.rs

 

 

Назив пројекта Подршка за бољу комуникацију и разумевање реформе јавне управе – комплементарна подршка за спровођење секторског реформског уговора
О пројекту Пројекат тежи да повећа видљивост реформе јавне управе и управљања јавним финансијама и улоге ЕУ у том процесу. Такође, циљ пројетка је да се грађанима приближе користи које им ова реформа доноси.

Пројекат обухвата спровођење свеобухватне комуникационе кампање која, између осталог, укључује медије, социалне мреже и канале комуникације органа управе.

Вредност 2.189.710 €
Период реализације август 2018. – јануар 2021.
Интернет страница

 

 

Назив пројекта Подршка Министарству финансија у спровођењу програма реформе јавних финанција – комплементарна подршка за спровођење секторског реформског уговора
О пројекту Пројекат пружа помоћ у унапређењу управљања јавним финансијама чија реформа представља важан сегмент реформе јавне управе.

Фокус је на побољшању механизма за праћење и евалуацију управљања јавним финансијама, унапређењу система за управљање јавним инвестицијама, јачању Пореске управе и Управе царина, унапређењу законског оквира за припрему буџета и јачању капацитета.

Вредност 2.793.900 €
Период реализације фебруар 2019. – фебруар 2022.
Интернет страница http://pfm-sbs.euzatebe.rs/

 

 

Назив пројекта Подршка у процењивању напретка реформе – комплементарна подршка за спровођење секторског реформског уговора
О пројекту Пројекат пружа подршку ЕУ у процени напретка реформе и подизању капацитета институција за извештавање о извршењу секторског реформског уговора.
Вредност 978,000.00  €
Период реализације септембар 2017.  – март 2020.
Интернет страница http://evaluation-and-monitoring-of-sector-reform-for-par.euzatebe.rs

 

 

Назив пројекта Реструктурирање и оптимизација јавне управе
О пројекту Обезбеђена је подршка унапређењу организационих и функционалних структура система јавне управе путем анализе и препорука за даљу оптимизацију авне управе.

Пројектом је обухваћена хоризонтална функционална анализа централног нивоа управе. Поред тога, анализа обухвата МИнистрарство финансија, секторе заштите животне средине и пољопривреде као и подсистеме за пружања услуга у кључним ресорима јавне управе као што су здравство, просвета, социјална заштита, рад и запошљавање.

Вредност 2.500.000 €
Период реализације јул 2015. – децембар 2019.
Интернет страница http://upravljanjepromenama.gov.rs

 

 

Назив пројекта Подршка Националној академији за јавну управу у професионалном развоју јавне управе
О пројекту Подршка се пружа Националној академији у унапређењу програма професионалног развоја за јавну управу, а на основу стварних потреба запослених и приоритета јавне управе.
Вредност 230.700 €
Период реализације јун 2017. – октобар 2020.
Интернет страница http://napa.euzatebe.rs

 

 

Назив пројекта Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – друга фаза
О пројекту Подршка успостављању модерног система за управљање људским ресурсима и професионалном усавршавању службеника у локалним самоуправама. Даљи развој и примена модерних алата за управљање људским ресурсима, подршка за професионалне обуке на основу потреба запослених и процене учинка.

Побољшање ефикасности, транспарентности, посвец́ености спречавању дискриминације и одговорности јавне управе на локалном нивоу додатно јача локалну управу да испуни стандарде Европске уније.

Вредност 3.600.000 €
Период реализације јануар 2019. – децембар 2021.
Интернет страница

 

 

Назив пројекта Подршка за даље унапређење система јавних набавки
О пројекту Пројекат подржава развој и јачање стабилног, транспарентног и конкурентног система јавних набавки у складу са ЕУ стандардима и побољшану примену стратешког и политичког оквира за јавне набавке.
Вредност 2.235.000 € (ЕУ донација 2.011.428 € )
Период реализације јул 2017. – децембар 2019.
Интернет страница http://public-procurement-system.euzatebe.rs

 

 

Назив пројекта Подршка за даљи развој интерне финансијске контроле у јавном сектору
О пројекту Пројекат подржава унапређење и модернизацију управљања системом јавних финансија у Србији са фокусом на интерну финансијску контролу у јавном сектору, у складу са међународним и ЕУ стандардима.
Вредност 2.000.000 € (ЕУ донација 1.900.000 € )
Период реализације јун 2017. – јун 2020.
Интернет страница

 

 

Назив пројекта Програм EXCHANGE 5
О пројекту Програм подржава боље управљање јавном имовином у градовима и општинама Србије, уз унапређење општинских услуга у управљању имовином.

Такође је обезбеђена подршка за боље планирање и програмско буџетирање на локалном нивоу. Правилна и свеобухватна примена програмског буџетирања је важан сегмент реформе управљања јавним финансијама која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Вредност 4.450.000 €
Период реализације мај 2017. – мај 2020.
Интернет страница


Skip to content