ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ ПРИЛИКОМ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

У складу са чланом 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16, 95/18-аутентично тумачење), а ради успостављања јединствених управних места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ ПРИЛИКОМ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

      1.Расподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) расписује јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за реализацију пројекта успостављања јединствених управних места. Јединице локалне самоуправе  и градске општине (у даљем тексту: учесници) конкуришу за добијање подршке приликом успостављања јединственог управног места.

Сагласно члану 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18-аутентично тумачење), сврха јединствених управних места јесте повећање ефикасности, делотворности и економичности рада органа, у ситуацијама када је за остваривање једног или више права потребно поступање једног или више органа, а  ради остварења следећих циљева:

 • поучавања подносиоца захтева, на начин како би то учинио надлежни орган, о томе шта је све органима потребно да би поступили по захтеву;
 • примање захтева за признавање права или друго поступање у управној ствари, мишљења, објашњења, коментара, као и докумената и правних средстава, сагласно пропису, и њихово достављање надлежним органима;
 • обавештавање подносиоца захтева о томе које је радње предузео надлежни орган и правним актима које је донео.

Све радње на јединственом управном месту се могу вршити електронским путем, путем поште или на други погодан начин, при чему успостављање јединственог управног места не утиче на надлежност органа нити на право странке да се директно обраћа надлежном органу. Рокови за одлучивање о захтеву странке пред надлежним органима почињу да теку од дана када је поднет уредан захтев на јединственом управном месту.

Имајући у виду наведено и чињеницу да се ради о норми организационог карактера, потребно је да јединице локалне самоуправе, односно градске општине успоставе јединствена управна места на начин који ће у највећој мери, а у складу са постојећим потребама и капацитетима самих јединица локалне самоуправе и градских општина, утицати на повећање ефикасности, делотворности и економичности рада и на поједностављење поступака и процедура, што ће даље омогућити смањење административног оптерећења, уштеде времена и новца, као и функционисање управе као сервиса грађана.

Ради формулисања и оптималног уређења ближих услова, критеријума и мерила који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начина сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту, које ће подзаконским актом прописати Влада, Министарство државне управе и локалне самоуправе је обезбедило средства за спровођење пројекта успостављања јединствених управних места.

Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведених циљева износи 40.000.000,00 динара.

Једнице локалне самоуправе и градске општине којима су средства одобрена у претходном пројекту за успостављање јединственог управног места не могу поново конкурисати.

Јавни позив садржи образац пријаве и информације о потребним документима односно подацима које је потребно доставити приликом подношења пријаве, као и рок за пријаву.

 1. Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
 • одговарајући степен техничке опремљености (поседовање интернета, читача личних карата, оперативног система Windows 7 и више, електронских сертификата);
 • постојање одговарајућег физичког простора (шалтер сале или друге просторије) у којој се може успоставити јединствено управно место;
 • коришћење Модела административних поступака на локалном нивоу објављених на веб презенатцији Сталне конференције градова и општина (http://www.skgo.org/modeli-administartivnih-procedura);
 • коришћење Информационог система еЗУП;
 • обавезно кофинансирање у минималном износу од 10% од одобреног износа средстава;
 • спровођење обједињене процедуре у поступцима издавања аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, спровођење поступка остваривања права приликом рођења детета „Бебо, добродошла на свет“ и других интегрисаних процедура;
 • постојање претходних сличних активности које спроводе учесници;
 • постојање потребе да се пружи помоћ учеснику за остварење наведених циљева и активности.

Обавезно је испуњење критеријума из тач. 1) – 5), док ће испуњење критеријума из тач. 6) – 8) служити за допунско рангирање оних јединица локалне самоуправе са истим степеном испуњености обавезних критеријума.

Представници МДУЛС ће извршити прелиминарну оцену добијених података учесника који су се пријавили на јавни позив, у односу на критеријуме дефинисане у самом позиву и извршити проверу испуњености формалних критеријума позива.

Министар за државну управе и локалну самоуправу (у даљем тексту: министар) образује  Комисију за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама (у даљем тексту: Комисија), састављену од представника МДУЛС чији је задатак да утврди предлог ранг листе учесника јавног позива и предлог Одлуке о избору учесника.

На основу утврђеног предлога ранг листе учесника и предлога Одлуке Комисије министар доноси коначну  Одлуку о избору учесника који остварују право на подршку приликом успостављања јединственог управног места.

 1. 3. Средства за подршку реализоваће се за:
 • формирање и опремање јединственог управног места;
 • набавку неопходних техничких средстава.

Контролу наменске употребе средстава, на основу извештаја о реализацији овог програма по корисницима, врши МДУЛС.

 1. Потребна документација коју су заинтересовани учесници дужни да поднесу уз захтев:
 • правилно попуњен Образац пријаве;
 • елаборат који садржи детаљно обрађене верификаторе за испуњеност свих наведених критеријума.
 1. Рок за подношење захтева за расподелу средстава и начин пријављивања:

Средства за подршку могу добити они учесници који су благовремено доставили захтев и који су испунили све предвиђене критеријуме.

Учеснику се могу одобрити средства по једном захтеву, у току календарске године.

Јавни позив ће бити објављен на веб презентацији МДУЛС, као и у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок за подношење захтева за расподелу средстава је 10 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Захтев за расподелу средстава доставља се на Обрасцу, који се преузима на веб презентацији МДУЛС: www.mduls.gov.rs.

Уз захтев се доставља и сва неопходна документација наведена у јавном позиву.

Захтев за расподелу средстава са документацијом, учесник доставља на следећу адресу:

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Комисија за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама

Бирчанинова 6, 11000 Београд

Неблаговремени и непотпуни захтеви за расподелу се неће разматрати.

Одлука о расподели средстава објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и на веб презентацији МДУЛС: www.mduls.gov.rs.

Сва права и обавезе између МДУЛС и корисника средстава биће регулисана уговором.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон МДУЛС, Одељење за уређење и координацију система јавне управе, број телефона: 011/3206609.

Преузмите:Skip to content