Обавештења

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), министар доноси Р Е Ш Е Њ Е УТВРЂУЈЕ СЕ Листа...

На основу члана 9. Правилника о начину и критеријумима за расподелу средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 101/21)   Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава   Расподела средстава ће се вршити на основу поднетих пријава које...

Управна инспекција у 2022. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2022. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 27. октобра 2021. године. Управни инспекторат, преко управних инспектoра у 2022. години, обављаће...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о платама  запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о платама  службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о запосленима у јавним...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о систему плата  запослених у јавном сектору, као и да дају своје коментаре. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о систему...

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 17. октобра 2021. године, у периоду од 7 до 20 часова, поводом одржавања локалних избора за избор одборника скупштина општина Мионица...

НАЦРТ ЗАКОНА О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи, ревидиран у складу са примедбама и препорукама Венецијанске комисије од 24. септембра 2021. године. Ревидиран Нацрт закона Министарство је 8. октобра 2021. године упутило Венецијанској комисији...