централизована јавна набавка број 17/2019 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊa РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 17/2019

Партија 15 Набавка услуге одржавања УПС уређаја тип РАЗНО

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова, по партијама. Назив и ознака из Општег речника набавке: 50312000-5 – Одржавање и поправка рачунарске опреме.

4. Уговорена вредност: 32.500,00 без ПДВ

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда: 1 (словима: једна)

7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша: 259.838,00 динара без ПДВ најнижа: 259.838,00 динара без ПДВ

8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач не наступа са подизвођачем

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16. август 2019. године

10. Датум закључења оквирног споразума: 4. септембар 2019. године

11. Датум закључења уговора: 15. новембар 2019. године

12. Основи подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину „ЕНЕЛ ПС“ д.о.о., Нови Београд, Зеленгорска 1г, ПИБ 100822561, матични број 17358430, понуда бр. PP019-2578 од 6. августа 2019 године.

13. Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време са роком трајања годину дана од дана закључења.