ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ О/7-2020 – Услуге организовања скупова, округлих столова и других догађаја

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-39/2020-02 од 28. фебруара 2020. године,

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

 

објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Редни број јавне набавке О/72020

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд,  www.mduls.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Циљ поступка: Закључење оквирног споразума са једним добављачем.

Врста предмета набавке су услуге.

Предмет јавне набавке: Услуге организовања скупова, округлих столова и других догађаја.

Назив и ознака из општег речника набавке: 79952000-2 – Организовање разних дешавања.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум за доделу оквирног споразума: Економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније понуде:

 

Избор између достављених понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума и пондера одређених за те критеријуме:

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ПОНДЕРИ НАЧИН ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА
Понуђени проценат за услугу организовања догађаја, округлих столова и конференција који ће се јединствено примењивати за сваку услугу из техничке спецификације (провизија) 10 Понуда са најнижим понуђеним процентом вредноваће се са 10 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижи понуђени проценат х 100 / Понуђени проценат x 10

Изнајмљивање комбија (8 седишта) са возачем на период од 1 сата за превоз у локалу уз подразумеване трошкове горива 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Изнајмљивање мини-бус возила (15 – 20 седишта) са возачем на период од 1 сата за превоз у локалу уз подразумеване трошкове горива 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Изнајмљивање комби возила (8 седишта) са возачем на период од 1 дан за релације до 200 километара од Београда у једном правцу, уз подразумеване трошкове горива, путарине, сатнице и исхране возача 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Изнајмљивање мини-бус возила (15 – 20 седишта) са возачем на период од 1 дан за релације до 200 километара од Београда у једном правцу, уз подразумеване трошкове горива, путарине, сатнице и исхране возача 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Изнајмљивање аутобуса  (49+2 седишта) са возачем на период од 1 дан за релације до 200 километара од Београда у једном правцу, уз подразумеване трошкове горива, путарине, сатнице и исхране возача 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Изнајмљивање путничког возила средње класе на период од 1 сата, уз подразумеване трошкове горива, путарине, сатнице и исхране возача 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Изнајмљивање путничког Возила средње класе на период од 1 дан, уз подразумеване трошкове горива, путарине, сатнице и исхране возача 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

 Услуге смештаја у хотелу са 3 звездице и услугу на бази полупансиона, по особи 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Услуге смештаја у хотелу са 4 звездице и услугу на бази полупансиона, по особи 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Изнајмљивање сале за једнодневни скуп до 50 учесника са потребном опремом, укључујући обезбеђена места за седење за све учеснике, на територији Београда. Добављач је у обавези да понуди најмање три сале истог ценовног ранга по сваком захтеву наручиоца, најкасније три дана од дана пријема захтева 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Изнајмљивање сале за једнодневни скуп до 50 учесника са потребном опремом, укључујући обезбеђена места за седење за све учеснике, ван територије Београда. Добављач је у обавези да понуди најмање три сале истог ценовног ранга по сваком захтеву наручиоца, најкасније три дана од дана пријема захтева 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Изнајмљивање сале за једнодневни скуп до 100 учесника са потребном опремом, укључујући обезбеђена места за седење за све учеснике, на територији Београда. Добављач је у обавези да понуди најмање три сале истог ценовног ранга по сваком захтеву наручиоца, најкасније три дана од дана пријема захтева 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Изнајмљивање сале за једнодневни скуп до 150 учесника са потребном опремом, укључујући обезбеђена места за седење за све учеснике, на територији Београда. Добављач је у обавези да понуди најмање три сале истог ценовног ранга по сваком захтеву наручиоца, најкасније три дана од дана пријема захтева 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Изнајмљивање сале за једнодневни скуп до 300 учесника са потребном опремом, укључујући обезбеђена места за седење за све учеснике, на територији Београда. Добављач је у обавези да понуди најмање три сале истог ценовног ранга по сваком захтеву наручиоца, најкасније три дана од дана пријема захтева 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Изнајмљивање сале за дводнодневни скуп од 20-80 учесника са потребном опремом, укључујући обезбеђена места за седење за све учеснике, ван територије Београда. Добављач је у обавези да понуди најмање три сале истог ценовног ранга по сваком захтеву наручиоца, најкасније три дана од дана пријема захтева 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Услуга кетеринга за једнодневни догађај по особи (кафа, вода, сокови). 6 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 6 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 6

Услуга кетеринга за једнодневни догађај по особи (канапеи, коктелско послужење сланих пита, коктелско послужење меса и ситни колачи). 7 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 7 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 7

Ручак по особи (предјело, главно јело, салата, дезерт, пиће) 9 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 9 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 9

Изнајмљивање, монтажа и демонтажа пројектора високе резолуције и лаптопа за једнодневни догађај, минималних карактеристика резолуција приказа HD reаdy (1366*768), 3500-4000 лумена 5 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 5 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 5

Изнајмљивање, монтажа и демонтжа за платна за пројектовање за једнодневни догађај, минималних димензија 2*2 метра 5 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 5 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 5

Изнајмљивање, монтажа и демонтажа и одржавање аудио система за простор у коме се одржава једнодневни догађај. 4 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 4 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 4

Изнајмљивање инсталација и одржавање система за симултано превођење (1 кабина, временско коришћење од најмање 2 сата за минимум 30 слушалаца, омогућена дистрибуција звука) 4 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 4 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 4

Аудио снимање догађаја на ЦД 3 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 3 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 3

Изнајмљивање и постављање пулта за дочек и регистрацију за потребе једнодневног догађаја , са подразумеваним брендирањем истог. Карактеристике пулта су димензија минимум 140*60 центиметара, затворена предња страна, горња плоча и конструкција израђена од чврстих и стабилних материјала. Добављач је дужан да достави најмање три предлога различитих решења најкасније три дана од пријема захтева наручиоца, док је комплетну услугу са постављањем у простору који одреди наручилац потребно извршити у року од седам дана од дана пријема захтева наручиоца. 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Државна обележја (застава) Србије и других земаља учесника 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Услуга декорације сале у којој се одржава догађај (већи цветни аранжман на конференцијском столу и друго) 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Услуга декорације сале у којој се одржава догађај (мањи цветни аранжман на конференцијском столу и друго) 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Израда обележја за учеснике (плац карте) димензија 210*70мм 3 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 3 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 3

Прилаз сали за потребе инвалида (рампа) 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Изнајмљивање услуге ИТ техничара одговорног за монтирање, пуштање у рад и одржавање техничке опреме за потребе једнодневног догађаја, на период од 1 сат 3 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 3 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 3

Изнајмљивање услуге професионалног фотографа, на период од 1 сат 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Израда идејног решења и штампање промотивног материјала за потребе реализације догађаја (ролап банери) Добављач је дужан да достави најмање 3 предлога решења истог ценовног ранга, најкасније  3 дана од пријема захтева Наручиоца, док је комплетну услугу потребно извршити у року од 7 дана од дана пријема захтева Наручиоца 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Израда идејног решења и штампање другог промотивног материјала за потребе реализације догађаја (брошуре и други штампани материјал), у количини не мањој од 50 комада по испоруци. Добављач је дужан да достави најмање 3 предлога решења истог ценовног ранга, најкасније  3 дана од пријема захтева Наручиоца док је комплетну услугу потребно извршити у року од 7 дана од дана пријема захтева Наручиоца 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Израда штампаног и другог промотивног материјала за потребе реализације догађаја (беџеви, оловке, поклони) у количини не мањој од 100 комада по испоруци. Добављач је дужан да достави најмање 3 предлога решења истог ценовног ранга, најкасније  3 дана од пријема захтева Наручиоца док је комплетну услугу потребно извршити у року од 7 дана од дана пријема захтева Наручиоца 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Услуга фотокопирања конференцијског материјала (црно-бело) формата А4, по страници. 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Услуга фотокопирања конференцијског материјала (у боји) формата А4, по страници. 1 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 1 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 1

Услуга израде ИД картице  за потребе једнодневног догађаја. Добављач је дужан да достави најмање три предлога различитих решења најкасније три дана од пријема захтева наручиоца, док је комплетну услугу потребно извршити у року од седам дана од дана пријема захтева наручиоца. 2 Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 2 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена x 2

Укупно 100  

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца, односно интернет адреси www.mduls.gov.rs

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs., и у Министарству заштите животне средине Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Интернет адреса: www.ekologija.gov.rs).

Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично предајом, на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. О/7-2020 услуге, Услуге организовања скупова, округлих столова и других догађајаНЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди као и име и број телефона једног лица за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14. априла 2020. године до 12:30 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 14. априла 2020. године, у 13:00 часова у просторијама  Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена), у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели оквирног споразума биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Ивана Ћирић и Наташа Лукић  е-mail адреса: ivana.ciric@mduls.gov.rs; natasa.lukic@mduls.gov.rs