Јавне online консултације за измене и допуне Закона о политичким странкама

Министарство државне управе и локалне самоуправе, поштујући принципе транспарентног и инклузивног доношења прописа и консултовања јавности у раним фазама, започиње поступак јавних online консултација за измене и допуне Закона о политичким странкама, са циљем прикупљања коментара и сугестија који ће додатно унапредити постојећи правни оквир.

Ради усклађивања са одредбама Закона о општем управном поступку, тако да подносиоци пријаве немају обавезу достављања података из јавне евиденције, у 2019. години планиране су измене Закона о политичким странкама.

Радна група састављена од представника релевантних државних органа сачинила је полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама.

С обзиром да се у примени Закона о политичким странкама показало да је потребно ближе уредити поступак оснивања политичке странке, као и ускладити одредбе које се односе на брисање политичке странке из Регистра са законом, предложене су измене и допуне чланова Закона у том делу. Истовремено, предложене су и одређене измене техничког карактера као што је брисање одредби које су у вези са Одлуком УС  (09.04.2015) или прецизирање одредби које се односе на поступање у вези са променом података у Регистру.

У припреми полазних основа коришћени су најбољи примери из упоредноправне праксе у области политичког организовања.

Сви заинтересовани своје коментаре и сугстије могу послати на prava.slobode.registri@mduls.gov.rs  до 15. марта 2019. године.

Преузмите Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама

Полазне основе су објављене и на Порталу е-Урпава.