Javne online konsultacije za izmene i dopune Zakona o političkim strankama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, poštujući principe transparentnog i inkluzivnog donošenja propisa i konsultovanja javnosti u ranim fazama, započinje postupak javnih online konsultacija za izmene i dopune Zakona o političkim strankama, sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Radi usklađivanja sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, tako da podnosioci prijave nemaju obavezu dostavljanja podataka iz javne evidencije, u 2019. godini planirane su izmene Zakona o političkim strankama.

Radna grupa sastavljena od predstavnika relevantnih državnih organa sačinila je polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama.

S obzirom da se u primeni Zakona o političkim strankama pokazalo da je potrebno bliže urediti postupak osnivanja političke stranke, kao i uskladiti odredbe koje se odnose na brisanje političke stranke iz Registra sa zakonom, predložene su izmene i dopune članova Zakona u tom delu. Istovremeno, predložene su i određene izmene tehničkog karaktera kao što je brisanje odredbi koje su u vezi sa Odlukom US  (09.04.2015) ili preciziranje odredbi koje se odnose na postupanje u vezi sa promenom podataka u Registru.

U pripremi polaznih osnova korišćeni su najbolji primeri iz uporednopravne prakse u oblasti političkog organizovanja.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugstije mogu poslati na prava.slobode.registri@mduls.gov.rs  do 15. marta 2019. godine.

Preuzmite Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama

Polazne osnove su objavljene i na Portalu e-Urpava.