Активности на изради Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији

Савет за реформу јавне управе усвојио је Полазне основе за припрему Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији у јуну 2019. године, на основу којег је Министарство државне управе и локалне самоуправе задужено за израду Програма.

С тим у вези, Министарство је у децембру 2019. године образовало Посебну радну групу за израду Програма за реформу система локалне самоуправе, коју чине представници свих ресора Владе, научне академске јавности и невладиног сектора. Посебна радна група је формирана да изради Програм у складу са Законом о планском систему Републике Србије и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика.

Први састанак Посебне радне групе одржан је 23. децембра 2019. године, на којем је члановима представљена структура Програма за реформу система локалне самоуправе и даљи процес у изради овог документа.

Након тога, услед настале ситуације у вези са пандемијом вируса КОВИД-19, а у складу са предузимањем превентивних мера, редовна сарадња са члановима ПРГ ради давања предлога за унапређење текста Програма (размена информација, анализа полазних текстова и резимеа), као и сва даља комуникација и рад на радним верзијама текста документа настављена је електронским путем. У оквиру тог процеса, Министарство је координирало и одржало електронску комуникацију са члановима Посебне радне групе у вези са дефинисањем и усклађивања различитих делова документа у јануару, марту, мају, јулу и септембру 2020. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, уз подршку свих релевантних актера, израдило први Нацрт програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији, који је послат свим члановима Посебне радне групе на коментаре и сугестије, а након добијања истих, наставиће се даљи рад на финализацији предлога текста Програма.