ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

 ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

             МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се попуњава раднo местo: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

II Раднo местo којe се попуњава:

  1. Радно место за подршку утврђивању потреба за стручним усавршавањем и припрему програма обуке, звање саветник, Одсек за изградњу капацитета и стручно усавршавање, Сектор за стручно усавршавање – 1 извршилац.

Опис посла: Учествује у спровођењу активности утврђивања потреба за стручним усавршавањем матичара и других запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства; учествује у припреми извештаја о потребама за стручним усавршавањем матичара и других запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства и с тим у вези остварује сарадњу са Националном академијом за јавну управу и органима јединица локалне самоуправе; анализира извештаје о потребама за стручним усавршавањем и податке и материјале спроведених секторских посебних програма обуке матичара и других запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства и даје препоруке у вези са развојем наведених програма обуке, односно унапређењем њихових области и тематских целина; учествује у активностима припреме секторских посебних програма обуке матичара и других запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства; анализира извештај о потребама за стручним усавршавањем запослених у јединицама локалне самоуправе и податке и материјале спроведеног секторског програма континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе и даје препоруке у вези са развојем наведеног програма обуке, односно унапређењем његових области и тематских целина; учествује у активностима развоја и припреме нацрта секторског програма континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада: Београд, Бирчанинова 6. 

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција:  

Посебна фунционална компетенција за област рада нормативних послова (законодавни процес; примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему)) – провераваће се путем усмене симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (методологија припреме докумената јавних политика и формална процедура за њихово усвајање) провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – професионално окружење и прописи из надлежности и организације органа (Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и подзаконски прописи донети на основу овог закона који ближе уређују питања у вези са стручним усавршавањем запослених у јединицама локалне самоуправе) – провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на писарницу Министарствa државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс” или електронским путем на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

VII Лица која су задужена за давање обавештења: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, тел: 011/26-86-855 од 9,00 до 13,00 часова.

VIII Датум оглашавања: 12. фебруар 2021. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 13. фебруара 2021. године и истиче 22. фебруара 2021. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs) или у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд. 

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1. марта 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени писмено на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе. Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима  и  на интернет презентацији и огласној табли Министарствa државне управе и локалне самоуправе.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Преузмите:

Образац пријаве

Материјал за припрему