Јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Управном инспекторату

Предмет јавног позива

У складу са усвојеним Планом интегритета Министарства државне управе и локалне самоуправе, Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 30. августа 2017. године и Директивом о изменама и допунама Директиве о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-1464/2017-02 од 6. септембра 2018. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, за послове наведене у референтној листи послова, која је саставни део овог јавног позива.
Током 2019. године Управни инспекторат у складу са организацијом рада и перидичним потребама ажурира референтну листу послова и води/ажурира референтну листу лица која испуњавају услове за ангажовање.

Јавни позив отворен је током календарске 2019. године.

Период ангажовања

Уговор о привременим и повременим пословима се може закључити на период до 120 радних дана у току календарске године са незапосленим лицем, запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена или са корисником старосне пензије у складу са одредбом члана 197. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 – Аутентично тумачење).

Услови ангажовања

Кандидат треба да поседује стручну спрему, вештине и знања која су наведена за посао за који се пријављује а који се налази у референтној листи послова.

Накнада

Висина месечне накнаде за обављање послова наведених у референтној листи зависи од врсте, обима и сложености послова који се обављају и креће се у распону плата прописаних за државне службенике и намештенике.

Садржај пријаве

Заинтересована лица попуњавају Пријаву по јавном позиву, којa чини саставни део овог јавног позива, и уз њу достављају своју радну биографију која поред личних података треба да садржи податке о образовању, стручном усавршавању, посебним областима знања и вештина које лице поседује.

Начин подношења пријава

Пријаве се подносе путем електронске поште на е-адресу vesna.bogicevic@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова бр 6, Београд са назнаком „За јавни позив – Управни инспекторат“, почев од дана објављивања јавног позива на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и током целе 2019. године.

Избор кандидата
Кандидати који испуњавају услове за обављање послова за које су поднели пријаве, могу бити позвани на усмени разговор од дана подношења пријаве и током 2019. године, у складу са периодичним потребама Управног инспектората. Обавештења о датуму и времену одржавања разговора кандидатима ће бити саопштена путем бројева телефона и електронске поште на е-адресу коју су навели у својим пријавама. Усмени разговори са кандидатима обављаће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат, ул. Дечанска 8, Београд.

Кандидати који буду позвани на разговор, у обавези су да доставе доказ о стеченом образовању.

Преузмите: