Javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Upravnom inspektoratu

Predmet javnog poziva

U skladu sa usvojenim Planom integriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direktivom o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-1464/2017-02 od 30. avgusta 2017. godine i Direktivom o izmenama i dopunama Direktive o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-1464/2017-02 od 6. septembra 2018. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat objavljuje javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, za poslove navedene u referentnoj listi poslova, koja je sastavni deo ovog javnog poziva.
Tokom 2019. godine Upravni inspektorat u skladu sa organizacijom rada i peridičnim potrebama ažurira referentnu listu poslova i vodi/ažurira referentnu listu lica koja ispunjavaju uslove za angažovanje.

Javni poziv otvoren je tokom kalendarske 2019. godine.

Period angažovanja

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima se može zaključiti na period do 120 radnih dana u toku kalendarske godine sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena ili sa korisnikom starosne penzije u skladu sa odredbom člana 197. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18 – Autentično tumačenje).

Uslovi angažovanja

Kandidat treba da poseduje stručnu spremu, veštine i znanja koja su navedena za posao za koji se prijavljuje a koji se nalazi u referentnoj listi poslova.

Naknada

Visina mesečne naknade za obavljanje poslova navedenih u referentnoj listi zavisi od vrste, obima i složenosti poslova koji se obavljaju i kreće se u rasponu plata propisanih za državne službenike i nameštenike.

Sadržaj prijave

Zainteresovana lica popunjavaju Prijavu po javnom pozivu, koja čini sastavni deo ovog javnog poziva, i uz nju dostavljaju svoju radnu biografiju koja pored ličnih podataka treba da sadrži podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i veština koje lice poseduje.

Način podnošenja prijava

Prijave se podnose putem elektronske pošte na e-adresu vesna.bogicevic@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne i lokalne samouprave, ul. Birčaninova br 6, Beograd sa naznakom „Za javni poziv – Upravni inspektorat“, počev od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i tokom cele 2019. godine.

Izbor kandidata
Kandidati koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova za koje su podneli prijave, mogu biti pozvani na usmeni razgovor od dana podnošenja prijave i tokom 2019. godine, u skladu sa periodičnim potrebama Upravnog inspektorata. Obaveštenja o datumu i vremenu održavanja razgovora kandidatima će biti saopštena putem brojeva telefona i elektronske pošte na e-adresu koju su naveli u svojim prijavama. Usmeni razgovori sa kandidatima obavljaće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, ul. Dečanska 8, Beograd.

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, u obavezi su da dostave dokaz o stečenom obrazovanju.

Preuzmite: