КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, брoj 95/18), члана 3. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС”, број 22/16) и Одлуке министра државне управе и локалне самоуправе o расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области културе у 2019. години број: 401-00-00359/2019-27 од 8. априла 2019. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области културе.

Специфичан циљ конкурса је унапређење културне делатности националних мањина у Републици Србији.

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.

Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, Раздео 20-Министарство државне управе и локалне самоуправе, глава 20.1-Буџетски фонд за националне мањине, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 0002 – Права националних мањина на самоуправу, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, и то на економској класификацији 424 – специјализоване услуге износ од 6.000.000,00 динара и на економској класификацији 481- дотације невладиним организацијама износ од 24.000.000,00 динара.

Минимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити мања од 150.000,00 динара, а максимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити вишa од 1.000.000,00 динара.

Право учешћа

Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија (у даљем тексту: учесник конкурса).
Учесник конкурса може конкурисати само са једним програмом/пројектом.

Критеријуми за оцену програма и пројеката

Избор програма и пројеката који ће се финансирати средствимa из Буџетског фонда за националне мањине врши се применом следећих критеријума:

1. колико описани програм и пројекат одговара остваривању циљева програма и пројекта постављених у конкурсном поступку;
2. дужина трајања;
3. могућност даљег развијања и одрживост програма и пројекта;
4. мера до које се досеже до циљних група којој су програм и пројекат намењени;
5. мера у којој капацитет организације одговара остваривању циљева, и
6. оправданост буџета програма и пројеката.

Допунски критеријуми

1. јачање капацитета субјеката у области културе припадника националних мањина,
2. дигитализација у области културе националних мањина,
3. презентација, промоција и истраживање културне баштине националих мањина,
4. подстицање културног и уметничког стваралаштва припадника националних мањина.

Ближа мерила

1. територијална покривеност реализације пројекта;
2. покривеност више друштвених група;
3. развој интеркултуралног дијалога, бољег упознавања између различитих заједница;
4. интегративна интеркултуралност;
5. обрада тема од значаја за реализацију међународних уговора и стратешких докумената Републике Србије из области људских и мањинских права, и
6. подстицање разноликости културних израза уз обезбеђивање услова за доступност културних вредности и заштиту културног идентитета националних мањина, као и публиковање и презентација резултата истраживања.

Потребна документација

1. Образац пријаве попуњен и оверен у пет примерака (преузети са сајта);
2. Образац изјаве бр. 1 подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина (преузети са сајта);
3. Образац изјаве бр. 2 да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (преузети са сајта);
4. Koмпактни диск (ЦД) са обавезном пратећом документацијом.

Поред горе наведене документације подносилац пријаве може доставити и друга документа које сматра потребним и одговарајућим за предложени програм/пројекат (на пример: писма препоруке, сагласности, писма подршке ако постоје и др).

Рок за подношење пријава

Конкурс се расписује у периоду од 9. маја до 7. јуна 2019. године.

Начин пријављивања

Пријаве са прописаном документацијом слати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ или предати лично на наведену адресу, у писарници Министарства.

На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу подносиоца пријаве.

Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу неће бити разматране.

Конкурсна документација се не враћа.

Неће бити разматране: неблаговремене и неправилно попуњене пријаве; пријаве са непотпуном документацијом; пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или пријаве које није могуће вредновати према задатим критеријумима; пријаве подносилаца који немају права учешћа на конкурсу; пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које садрже пројекте и програме који нису у складу са наменом средстава утврђених овим конкурсом.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти/писарници Министарства најкасније до 7. јуна 2019. године.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

Конкурсна комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и исту објављује на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора – у року од три дана од дана објављивања Листе.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине доноси министар, на основу Листе вредновања и рангирања пријављних програма и пројеката, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе.

Текст конкурса и пратећа документација могу се преузети на интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11,00 до 13,00 часова на телефон: 011/33-45-236.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 9. МАЈА ДО 7. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ

Преузмите: