KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2019. GODINI

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – US, 55/14 i 47/18), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), člana 3. Uredbe o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, broj 22/16) i Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019. godini broj: 401-00-00359/2019-27 od 8. aprila 2019. godine, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2019. GODINI

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture.

Specifičan cilj konkursa je unapređenje kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Razdeo 20-Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, glava 20.1-Budžetski fond za nacionalne manjine, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 0002 – Prava nacionalnih manjina na samoupravu, funkcija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, i to na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge iznos od 6.000.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 481- dotacije nevladinim organizacijama iznos od 24.000.000,00 dinara.

Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti manja od 150.000,00 dinara, a maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti viša od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija (u daljem tekstu: učesnik konkursa).
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim programom/projektom.

Kriterijumi za ocenu programa i projekata

Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine vrši se primenom sledećih kriterijuma:

1. koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju ciljeva programa i projekta postavljenih u konkursnom postupku;
2. dužina trajanja;
3. mogućnost daljeg razvijanja i održivost programa i projekta;
4. mera do koje se doseže do ciljnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni;
5. mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju ciljeva, i
6. opravdanost budžeta programa i projekata.

Dopunski kriterijumi

1. jačanje kapaciteta subjekata u oblasti kulture pripadnika nacionalnih manjina,
2. digitalizacija u oblasti kulture nacionalnih manjina,
3. prezentacija, promocija i istraživanje kulturne baštine nacionalih manjina,
4. podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva pripadnika nacionalnih manjina.

Bliža merila

1. teritorijalna pokrivenost realizacije projekta;
2. pokrivenost više društvenih grupa;
3. razvoj interkulturalnog dijaloga, boljeg upoznavanja između različitih zajednica;
4. integrativna interkulturalnost;
5. obrada tema od značaja za realizaciju međunarodnih ugovora i strateških dokumenata Republike Srbije iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, i
6. podsticanje raznolikosti kulturnih izraza uz obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina, kao i publikovanje i prezentacija rezultata istraživanja.

Potrebna dokumentacija

1. Obrazac prijave popunjen i overen u pet primeraka (preuzeti sa sajta);
2. Obrazac izjave br. 1 podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina (preuzeti sa sajta);
3. Obrazac izjave br. 2 da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (preuzeti sa sajta);
4. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom.

Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi program/projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr).

Rok za podnošenje prijava

Konkurs se raspisuje u periodu od 9. maja do 7. juna 2019. godine.

Način prijavljivanja

Prijave sa propisanom dokumentacijom slati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2019. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva.

Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave.

Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Neće biti razmatrane: neblagovremene i nepravilno popunjene prijave; prijave sa nepotpunom dokumentacijom; prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili prijave koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima; prijave podnosilaca koji nemaju prava učešća na konkursu; prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje sadrže projekte i programe koji nisu u skladu sa namenom sredstava utvrđenih ovim konkursom.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/pisarnici Ministarstva najkasnije do 7. juna 2019. godine.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata

Konkursna komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora – u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine donosi ministar, na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljnih programa i projekata, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11,00 do 13,00 časova na telefon: 011/33-45-236.

KONKURS JE OTVOREN OD 9. MAJA DO 7. JUNA 2019. GODINE

Preuzmite: