КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ  

Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, брoj 84/19), члана 3. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС”, број 22/16) и Одлуке министра државне управе и локалне самоуправе o расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години број: 401-00-00031/2020-27 од 11. фебруара 2020. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ

 

Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области образовања.

Специфичан циљ конкурса је унапређење образовања припадника националних мањина у Републици Србији.

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.

Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину,  Раздео 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, Глава 20.1 – Буџетски фонд за националне мањине, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0002 – Права националних мањина на самоуправу, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, и то на економској класификацији 424 – специјализоване услуге износ од 6.000.000,00 динара и на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама износ од 24.000.000,00 динара.

Минимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити мања од 150.000,00 динара, а максимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити вишa од 1.000.000,00 динара.

Право учешћа

Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија (у даљем тексту: учесник конкурса).

Учесник конкурса може конкурисати само са једним програмом/пројектом.

Критеријуми за оцену програма и пројеката

Избор програма и пројеката који ће се финансирати средствимa из Буџетског фонда за националне мањине врши се применом следећих критеријума:

 1. колико описани програм и пројекат одговара остваривању циљева програма и пројеката постављених у конкурсном поступку;
 2. дужина трајања;
 3. могућност даљег развијања и одрживост програма и пројекта;
 4. мера до које се досеже до циљних група којој су програм и пројекат намењени;
 5. мера у којој капацитет организације одговара остваривању циљева, и
 6. оправданост буџета програма и пројеката.

Допунски критеријуми

 1. подршка националним саветима у изради програма наставе и учења за предмете од значаја за националне мањине (матерњи језик, матерњи језик са елементима националне културе, додатак предметима од значаја за националне мањине) у основном и средњем образовању;
 2. превод јавних исправа, е-дневника, програма наставе и учења, едукативних и информативних материјала као и других докумената које прописује министарство надлежно за образовање;
 3. реализација програма стручног усавршавања васпитача и наставника на језицима националних мањина или везано за националне мањине у Републици Србији или у земљи матици;
 4. програми и пројекти едукације који имају за циљ афирмацију и подизање свести о националним мањинама;
 5. подршка реализацији изучавања матерњег/мањинског језика са елементима националне културе;
 6. програми и пројекти којима се унапређује учење српског као нематерњег језика.

Ближа мерила 

 1. територијална покривеност реализације пројекта;
 2. укључивање више националних заједница;
 3. подршка развоју интеркултурног дијалога и толеранције припадника националних мањина и већинског становништва едукативним програмима;
 4. обрада тема од значаја за реализацију међународних уговора и стратешких  докумената Републике Србије из области људских и мањинских права, и образовања мањина.

 

Потребна документација

 1. Образац пријаве попуњен и оверен у пет примерака (преузети са сајта);
 2. Образац изјаве подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина (преузети са сајта);
 3. Koмпактни диск (ЦД) са обавезном пратећом документацијом.

Поред горе наведене документације подносилац пријаве може доставити и друга документа које сматра потребним и одговарајућим за предложени програм/пројекат (на пример: писма препоруке, сагласности,  писма подршке ако постоје и др).

Рок за подношење пријава

Конкурс се расписује у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2020. године.

Начин пријављивања

Пријаве са прописаном документацијом слати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком:   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ или предати лично на наведену адресу, у писарници Министарства. На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу подносиоца пријаве.

Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу неће бити разматране.

Конкурсна документација се не враћа.

Неће бити разматране: неблаговремене и неправилно попуњене пријаве; пријаве са непотпуном документацијом; пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или пријаве које није могуће вредновати према задатим критеријумима; пријаве подносилаца који немају права учешћа на конкурсу; пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које садрже пројекте и програме који нису у складу са наменом средстава утврђених овим конкурсом.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти/писарници  Министарства најкасније до 18. марта 2020. године.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

Конкурсна комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и исту објављује на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора – у року од три дана од дана објављивања Листе.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине доноси министар, на основу Листе вредновања и рангирања пријављних програма и пројеката, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе.

Текст конкурса и пратећа документација могу се преузети на интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11,00 до 13,00 часова на телефон:  011/33-45-236.

                        КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 18. ФЕБРУАРА ДО 18. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

Преузмите: