Новине у стручним испитима – Нове услуге електронске управе

Влада Републике Србије, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донела је нову Уредбу о државном стучном испиту којом се уводи значајна иновација – ново софтверско решење које омогућава да се у 2020. години у целини имплементира електронско управно поступање и електронска комуникација Министарства државне управе и локалне самоуправе у раду са државним и другим органима који подносе захтеве за полагање државног стручног испита.

Овај софтевер биће подршка у управном одлучивању, организовању и спровођењу државног стручног испита и вођење евиденције о положеном испиту.

Поред тога, будући да и нови Правилник о посебном стручном испиту за матичара прописује увођење услуга електронске управе у овај сегмент рада Министарства и јединица локалне самоуправе којима су поверени послови матичних књига, у оквиру истог система развија се модул за подршку управном одлучивању, организовање и спровођење посебног стручног испита за матичара и вођење евиденције о положеном испиту.

Уредба, поред ове, подразумева и новине у погледу начина полагања државног стручног испита у државним органима, састава и начина рада комисије за спровођење државног стручног испита, трошкови полагања државног стручног испита, изглед обрасца уверења о положеном државном стручном испиту, начин издавања уверења о положеном државном стручном испиту, начин уписа и вођења евиденције о положеном државном стручном испиту и друга питања од значаја за организовање и спровођење државног стручног испита.