Novine u stručnim ispitima – Nove usluge elektronske uprave

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, donela je novu Uredbu o državnom stučnom ispitu kojom se uvodi značajna inovacija – novo softversko rešenje koje omogućava da se u 2020. godini u celini implementira elektronsko upravno postupanje i elektronska komunikacija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u radu sa državnim i drugim organima koji podnose zahteve za polaganje državnog stručnog ispita.

Ovaj softever biće podrška u upravnom odlučivanju, organizovanju i sprovođenju državnog stručnog ispita i vođenje evidencije o položenom ispitu.

Pored toga, budući da i novi Pravilnik o posebnom stručnom ispitu za matičara propisuje uvođenje usluga elektronske uprave u ovaj segment rada Ministarstva i jedinica lokalne samouprave kojima su povereni poslovi matičnih knjiga, u okviru istog sistema razvija se modul za podršku upravnom odlučivanju, organizovanje i sprovođenje posebnog stručnog ispita za matičara i vođenje evidencije o položenom ispitu.

Uredba, pored ove, podrazumeva i novine u pogledu načina polaganja državnog stručnog ispita u državnim organima, sastava i načina rada komisije za sprovođenje državnog stručnog ispita, troškovi polaganja državnog stručnog ispita, izgled obrasca uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, način izdavanja uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, način upisa i vođenja evidencije o položenom državnom stručnom ispitu i druga pitanja od značaja za organizovanje i sprovođenje državnog stručnog ispita.