ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ у оквиру пројеката „Локална самоуправа за 21. век“

Позиција: Оперативни координатор пројекта

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) спроводи пројекат: „Локална самоуправа за 21. век“ кога подржава Влада Швајцарске.

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Системске реформе у циљу јачања локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе воде ка ефикаснијим јединицама локалне самоуправе, бољим услугама, партиципаторно-демократским процесима и планирању утемељеном на чињеницама на локалном нивоу у корист мушкараца и жена у Србији.

ИСХОДИ ПРОЈЕКТА

 • Унапређен законски оквир и оквир јавних политика и коришћење ефикасних организационих модела и међуопштинске сарадње воде ка ојачаним јединицама локалне самоуправе које остварују бољи учинак.
 • Унапређења Закона о локалним изборима и нови Закон о референдуму и грађанским иницијативама воде ка ојачаним демократским процесима на локалном и на националном нивоу.
 • Одлучивање и планирање засновано на чињеницама је унапређено на основу унапређеног и одрживог пословно информационог система за јединице локалне самоуправе са пуном функционалношћу за све кориснике.

Пројектом је предвиђен ангажман Оперативног координатора за потребе управљања и координације пројектних активности у трајању од 44 месеца.

У складу са наведеним, МДУЛС ће ангажовати Оперативног кординатора пројекта.

Од Оперативног координатора се очекује извршење следећих задатака:

 • Kоординација свих пројектних активности током периода спровођења пројекта;
 • учешће у пројектној процени (рокови, буџет, акциони план);
 • учешће у руковођењу пројектом и одговорност за полазне вредности пројекта: обим, временски распоред, ресурсе, буџет и ризике);
 • припрема и ажурирање пројектних активности, координација рада других консултаната у оквиру пројекта,пројектној процени (рокови, буџет, акциони план)
 • припрема плана свих набавки заједно са специјалистом за набавке и специјалистом за финансије, уз обавезне консултације са са пројектним менаџментом министарства и партнера РСЈП;
 • учешће у припреми пројектних задатака за ангажовање консултаната према специфичним задацима;
 • праћење спровођења набавки, контрола извештаја и испоручених резултата, контрола финансијске документације;
 • координација рада пројектног тима;
 • координација рада пројектног тима и запослених у министарству који раде на пословима координације пројекта;
 • координација рада пројектног тима и партнера на пројекту;
 • координација рада консултаната и консултантских тимова у оквиру пројекта;
 • учешће у координацији свих активности у оквиру Фонда за међуопштинску сарадњу и праћење имплентације додељених грантова јединицама локалне самоуправе;
 • учешће у координацији свих активности Фонда за унапређење функционалних капацитета у ЈЛС;
 • учешће у координацији свих активности и рада консултаната на изради Програма реформе система локалне самоуправе и Акционог плана;
 • учешће у координацији свих активности и рада консултаната, који се односе на унапређење изборног система на локалном нивоу, примену Закона о локалној самоуправи, Закона о референдуму и грађанској иницијативи, Закона о планском систему Републике Србије
 • подршка министарству у реализацији пројектних активности на терену у јединицама локалне самоуправе;
 • координација организације презентација, јавних расправа, радионица, радних група и састанака;
 • организација студијских путовања и координација реализације студијских путовања;
 • координација организације и реализације студијских путовања које спроводи партнер РСЈП;
 • координација ажурирања пословно информационог система-базе података јединица локалне самоуправе, обука и других активности у које спроводи партнер РСЈП;
 • координација набавке потребне информатичке опреме за одвијање пројектних активности;
 • координација набавке потребног материјала и друге опреме за одвијање пројектних активности;
 • учешће у евалуацији пројекта (припрема докумената и извештаја по налогу донатора);
 • учешће у припреми шестомесечних и других извештаја пројекта за потребе министарства и донатора;
 • ућешће у припреми документације за потребе екстерне ревизије и Државне ревизорске институције у министарству;
 • подршка у раду комисија министарства по налогу менаџера пројекта;
 • подршка у раду Управног одбора пројекта по налогу менаџера пројекта;
 • праћење архивирања документације;
 • обављање и других послова по налогу менаџера и кординатора пројекта.

Захтеване квалификације и искуство:

 • Неопходни услови
 • Држављанин Републике Србије;
 • стечено високошколско образовање (бечелор) у трајању од 4 године друштвеног или природног смера;
 • најмање 10 година радног искуства на пројектима домаћих и страних донатора.
 • најмање 5 година искуства у спровођењу/координацији пројеката међународних донатора;
 • искуство у координацији израде докумената јавне политике у области реформe система локалне самоуправе и реализацији пројеката у овој области;
 • искуство у координацији / праћењу реализације пројеката међуопштинске сарадње;
 • активно коришћење енглеског језика (читање, писање, комуникација).

 

 • Додатне пожељне квалификације
 • искуство у координацији пројеката финансираних од стране Швајцарске Владе;
 • искуство у области стратешког и акционог планирања;
 • искуство у примени административних поступака у државној управи;
 • тимски рад, добре комуникационе вештине, способност да доноси одлуке уколико је потребно, способност да путује на терен у земљи и иностранству;
 • вештине писања за потребе извештавања, активан рад MS Office, нарочито у екселу и познавање рада у базама података.

 Оперативни кординатор ће бити ангажован у периоду јул 2020 – фебруар 2024. пуно радно време.

Начин пријављивања

Молимо Вас да своју Изјаву о заинтересованости за позицију ОПЕРАТИВНИ КООРДИНАТОР која садржи биографију кандидата, финансијску понуду и изјаву, доставите најкасније до 30.06.2020. године на и-мејл: dusanka.jovanovic@mduls.gov.rs, са назнаком – Пријава за позицију: Оперативни координатор.

Избор какндидата ће се извршити на основу процедуре за избор појединачних консултаната описане у Прилогу 3, део III,  Споразума између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске.

Документацију за Изјаву о заинтересованости чине:

 • Биографија која потврђује захтеване квалификације и искуство,
 • Изјава и,
 • Финансијска понуда.

На основу достављених Изјава о заинтересованости, Комисија за спровођење набавке (Комисија) извршиће избор кандидата. Кандидати ће бити обавештени о Одлуци Комисије.

Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани.

Преузмите: