Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање правног лица за пружање услуге: Примена функционалних организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за пројекат „Локална самоуправа за 21. век“

Референтни број: SRB-SDC-MDULS3-FA-2020-09

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) спроводи пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске конфедерације.

Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима, партиципацију и веће учешће грађана, унапређење изборног система, као и унапређење система планирања на локалном нивоу.

Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка: Примена функционалних организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији који је намењен јединицама локалне самоуправе (ЈЛС). Ова активност има за циљ да пружи подршку изабраним јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) на спровођењу препорука и модела за унапређење функционалности општинских и градских управа, у циљу унапређења ефикасности и ефективности рада ЈЛС, боље унутрашње организације и стандардизације функција.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује Позив за достављање Изјаве о заинтересовансоти за ангажовање консултанта (правног лица) за позицију:

Примена функционалних организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији

Циљ пројекта је да општинама и градовима понуди функционалне организационе моделе и методологију за израду локалних акционих планова за спровођење модела, имајући у виду важећи законодавни оквир, а у складу са принципима економичности, ефективности, одговорности за резултате рада и транспарентности.

Пројекат ће за резултат имати израду и спровођење 4 функционална организациона модела за унапређење функционалности општинских и градских управа, методологију за израду локалних акционих планова за спровођење модела и техничку подршку изабраним локалним самоуправама при спровођењу акционог плана за успостављање функционалног организационог модела.

Специфични циљеви задатка су следећи:

 • Анализирање и усклађивање препорука из до сада изведених функционалних анализа у 21 ЈЛС у Републици Србији у документ, који ће садржати јединствене препоруке за подизање функционалности општинских и градских управа као и препоруке за подизање функционалности у појединачним ЈЛС.
 • Израда 4 функционално организациона модела за унапређење функционалности општинских и градских управа, заснованих на прегледу препорука функционалних анализа израђених у периоду 2016-2019. године, узимајући у обзир стандардизацију функција за различите типове ЈЛС;
 • Развој Методологије за Локални акциони план за подизање функционалности општинских и градских управа у Републици Србији, са посебним фокусом на применљивост, ефикасност и усклађеност са расположивим капацитетима у ЈЛС;
 • Развој Акционих планова за унапређење функционалности како би се испитала ефикасност четири функционално-организациона модела у одабраним ЈЛС, у којима је у периоду од 2016. до 2020. године извршена функционална анализа, кроз пружање посебно прилагођене техничке подршке за спровођење препорука садржаних у овим организационим моделима;
 • Припрема конкурсне документације, критеријума и осталих материјала за јавни позив (2) и одабир ЈЛС у Србији које ће конкурисати у оквиру Фонда за спровођење функционално организационих модела;
 • Подршка МДУЛС за отварање јавног позива, прикупљање пријава и предлог одабира огледних ЈЛС у којима ће бити спроведени функционални модели;
 • Организација два једнодневна тренинга (или инфо дана) за представнике изабраних  ЈЛС које ће имплементирати функционално организационе моделе на основу локалног акционог плана;
 • Подршка при усвајању и примени Акционог плана у изабраним ЈЛС, као и праћење резултата имплементације плана;
 • Систематизација резултата праћења имплементације Акционог плана у огледним ЈЛС и израда препорука за даље обављање функционалних анализа;
 • Израда завршног извештаја и систематизација општих препорука.

У циљу успешног спровођења пројектног задатка, МДУЛС ће консултантима доставити методологију за израду функционалне анализе и израђене функционалне анализе за 21 ЈЛС.

Зaинтeрeсoвaне фирме трeбa дa испуњaвajу слeдeћe услoвe:

МДУЛС позива заинтересоване консултанте (са статусом правног лица) да изразе заинтересованост за примену функционалних организационих модела у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији. Заинтересовани консултанти (са статусом правног лица) треба да доставе информације којима ће доказати да имају тражене квалификације и да имају релевантно искуство у реализацији сличних задатака.

Заинтересовани консултант треба да буде фирма са искуством у области израде функционалних анализа у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији (најмање 15 израђених функционалних анализа), која је радила на сличним задацима, која има искуство у раду са државном управом и локалном самоуправом и која може да понуди тим који се састоји од следећих експерата:

 • Вођа тима са организационим и управљачким знањем у домену организационог и функционалног реструктурирања;
 • Два правна експерта, од којих је један са искуством у изради методологија и акционих планова;
 • Три експерта за спровођење функционално организационих модела.

Експертски тим треба да садржи следеће квалификације:

 • искуство у изради методологија у области функционалних анализа, организационих, управљачких и других пројеката;
 • искуство у изради функционалних анализа, организационих модела пословних процеса, искуство у дизајнирању пословних процеса;
 • искуство у спровођењу модела управљања променама у приватном и/или јавном сектору;
 • искуство у изради акционих планова;
 • искуство у припреми и спровођењу јавних позива;
 • искуство у пројектима од значаја за реформу јавне управе;
 • искуство у информационим технологијама;
 • искуство у управљању људским ресурсима.

Предвиђено је да консултант буде ангажован у периоду август 2020 – август 2022. године.

Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe инфoрмaциje:

1) Инфoрмaциje o заинтересованој консултантској фирми (правно лице) са доказима о регистрацији код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ:

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната (правних лица), овај доказ доставити за сваког учесника.

У случају да консултанат подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

2) Инфoрмaциje и прoпрaтни мaтeриjaл o искуству у рeaлизaциjи сличних aктивнoсти из којих се могу видети квaлификaциjе и спoсoбнoсти консултанта да спрoвeдe прojeктни зaдaтaк, са доказима о искуству на сличним пројектима

Докази:

Копија уговора или потврде о реализацији сличног задатка у Републици Србији или окружењу.

3) информације о члановима тима са доказима о искуству у реализацији сличних пројектата.

Докази:

 • Биографије чланова тима;
 • Копија уговора или потврде о реализацији пројекта/посла у релевантној области у Републици Србији или окружењу.

Консултант се може удруживати са другим фирмама или појединцима како би побољшао своје квалификације.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa доле дaтoj aдрeси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, потписану и печатирану, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 22. јула 2020. године на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Сектор за систем локалне самоуправе- Биљана Ђокић

Бирчанинова 6

Београд

Е-маил адреса: biljana.djokic@mduls.gov.rs