Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje pravnog lica za pružanje usluge: Primena funkcionalnih organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za projekat „Lokalna samouprava za 21. vek“

Referentni broj: SRB-SDC-MDULS3-FA-2020-09

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) sprovodi projekat „Lokalna samouprava za 21. vek“ koji podržava Vlada Švajcarske konfederacije.

Projekat je usmeren na aktivnosti u oblasti reforme sistema lokalne samouprave, decentralizacije, poboljšanje kapaciteta i obezbeđivanje boljeg korišćenja resursa na nivou lokalne samouprave za pružanje usluga građanima i privrednim subjektima u skladu sa zakonskim nadležnostima, participaciju i veće učešće građana, unapređenje izbornog sistema, kao i unapređenje sistema planiranja na lokalnom nivou.

Deo sredstava Projekta namenjen je angažovanju konsultanta za realizaciju sledećeg zadatka: Primena funkcionalnih organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji koji je namenjen jedinicama lokalne samouprave (JLS). Ova aktivnost ima za cilj da pruži podršku izabranim jedinicama lokalnih samouprava (JLS) na sprovođenju preporuka i modela za unapređenje funkcionalnosti opštinskih i gradskih uprava, u cilju unapređenja efikasnosti i efektivnosti rada JLS, bolje unutrašnje organizacije i standardizacije funkcija.

U skladu sa navedenim potrebama, MDULS raspisuje Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovansoti za angažovanje konsultanta (pravnog lica) za poziciju:

Primena funkcionalnih organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji

Cilj projekta je da opštinama i gradovima ponudi funkcionalne organizacione modele i metodologiju za izradu lokalnih akcionih planova za sprovođenje modela, imajući u vidu važeći zakonodavni okvir, a u skladu sa principima ekonomičnosti, efektivnosti, odgovornosti za rezultate rada i transparentnosti.

Projekat će za rezultat imati izradu i sprovođenje 4 funkcionalna organizaciona modela za unapređenje funkcionalnosti opštinskih i gradskih uprava, metodologiju za izradu lokalnih akcionih planova za sprovođenje modela i tehničku podršku izabranim lokalnim samoupravama pri sprovođenju akcionog plana za uspostavljanje funkcionalnog organizacionog modela.

Specifični ciljevi zadatka su sledeći:

 • Analiziranje i usklađivanje preporuka iz do sada izvedenih funkcionalnih analiza u 21 JLS u Republici Srbiji u dokument, koji će sadržati jedinstvene preporuke za podizanje funkcionalnosti opštinskih i gradskih uprava kao i preporuke za podizanje funkcionalnosti u pojedinačnim JLS.
 • Izrada 4 funkcionalno organizaciona modela za unapređenje funkcionalnosti opštinskih i gradskih uprava, zasnovanih na pregledu preporuka funkcionalnih analiza izrađenih u periodu 2016-2019. godine, uzimajući u obzir standardizaciju funkcija za različite tipove JLS;
 • Razvoj Metodologije za Lokalni akcioni plan za podizanje funkcionalnosti opštinskih i gradskih uprava u Republici Srbiji, sa posebnim fokusom na primenljivost, efikasnost i usklađenost sa raspoloživim kapacitetima u JLS;
 • Razvoj Akcionih planova za unapređenje funkcionalnosti kako bi se ispitala efikasnost četiri funkcionalno-organizaciona modela u odabranim JLS, u kojima je u periodu od 2016. do 2020. godine izvršena funkcionalna analiza, kroz pružanje posebno prilagođene tehničke podrške za sprovođenje preporuka sadržanih u ovim organizacionim modelima;
 • Priprema konkursne dokumentacije, kriterijuma i ostalih materijala za javni poziv (2) i odabir JLS u Srbiji koje će konkurisati u okviru Fonda za sprovođenje funkcionalno organizacionih modela;
 • Podrška MDULS za otvaranje javnog poziva, prikupljanje prijava i predlog odabira oglednih JLS u kojima će biti sprovedeni funkcionalni modeli;
 • Organizacija dva jednodnevna treninga (ili info dana) za predstavnike izabranih  JLS koje će implementirati funkcionalno organizacione modele na osnovu lokalnog akcionog plana;
 • Podrška pri usvajanju i primeni Akcionog plana u izabranim JLS, kao i praćenje rezultata implementacije plana;
 • Sistematizacija rezultata praćenja implementacije Akcionog plana u oglednim JLS i izrada preporuka za dalje obavljanje funkcionalnih analiza;
 • Izrada završnog izveštaja i sistematizacija opštih preporuka.

U cilju uspešnog sprovođenja projektnog zadatka, MDULS će konsultantima dostaviti metodologiju za izradu funkcionalne analize i izrađene funkcionalne analize za 21 JLS.

Zainteresovane firme treba da ispunjavaju sledeće uslove:

MDULS poziva zainteresovane konsultante (sa statusom pravnog lica) da izraze zainteresovanost za primenu funkcionalnih organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji. Zainteresovani konsultanti (sa statusom pravnog lica) treba da dostave informacije kojima će dokazati da imaju tražene kvalifikacije i da imaju relevantno iskustvo u realizaciji sličnih zadataka.

Zainteresovani konsultant treba da bude firma sa iskustvom u oblasti izrade funkcionalnih analiza u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji (najmanje 15 izrađenih funkcionalnih analiza), koja je radila na sličnim zadacima, koja ima iskustvo u radu sa državnom upravom i lokalnom samoupravom i koja može da ponudi tim koji se sastoji od sledećih eksperata:

 • Vođa tima sa organizacionim i upravljačkim znanjem u domenu organizacionog i funkcionalnog restrukturiranja;
 • Dva pravna eksperta, od kojih je jedan sa iskustvom u izradi metodologija i akcionih planova;
 • Tri eksperta za sprovođenje funkcionalno organizacionih modela.

Ekspertski tim treba da sadrži sledeće kvalifikacije:

 • iskustvo u izradi metodologija u oblasti funkcionalnih analiza, organizacionih, upravljačkih i drugih projekata;
 • iskustvo u izradi funkcionalnih analiza, organizacionih modela poslovnih procesa, iskustvo u dizajniranju poslovnih procesa;
 • iskustvo u sprovođenju modela upravljanja promenama u privatnom i/ili javnom sektoru;
 • iskustvo u izradi akcionih planova;
 • iskustvo u pripremi i sprovođenju javnih poziva;
 • iskustvo u projektima od značaja za reformu javne uprave;
 • iskustvo u informacionim tehnologijama;
 • iskustvo u upravljanju ljudskim resursima.

Predviđeno je da konsultant bude angažovan u periodu avgust 2020 – avgust 2022. godine.

Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće informacije:

1) Informacije o zainteresovanoj konsultantskoj firmi (pravno lice) sa dokazima o registraciji kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

Dokaz:

PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

Napomena:

U slučaju da ponudu podnosi grupa konsultanata (pravnih lica), ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika.

U slučaju da konsultanat podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih)

2) Informacije i propratni materijal o iskustvu u realizaciji sličnih aktivnosti iz kojih se mogu videti kvalifikacije i sposobnosti konsultanta da sprovede projektni zadatak, sa dokazima o iskustvu na sličnim projektima

Dokazi:

Kopija ugovora ili potvrde o realizaciji sličnog zadatka u Republici Srbiji ili okruženju.

3) informacije o članovima tima sa dokazima o iskustvu u realizaciji sličnih projektata.

Dokazi:

 • Biografije članova tima;
 • Kopija ugovora ili potvrde o realizaciji projekta/posla u relevantnoj oblasti u Republici Srbiji ili okruženju.

Konsultant se može udruživati sa drugim firmama ili pojedincima kako bi poboljšao svoje kvalifikacije.

Izbor će se vršiti primenom metoda: “Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanata“, u skladu sa postupkom predviđenim Prilogom br. 3 Sporazuma između Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije.

Zainteresovani mogu dobiti više informacija na dole datoj adresi radnim danom od 10:00 do 15:00, najkasnije tri dana pre isteka datuma za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti.

Molimo da Izjavu o zainteresovanosti na srpskom jeziku, potpisanu i pečatiranu, dostavite u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije do 22. jula 2020. godine na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Sektor za sistem lokalne samouprave- Biljana Đokić

Birčaninova 6

Beograd

E-mail adresa: biljana.djokic@mduls.gov.rs