Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање правног лица за пружање услуге: Систем пословне аналитике и извештавања

Референтни број: SRB-SDC-MDULS2-RSJP-2.1-2019-10

Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ који подржава Влада Швајцарске, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у партнерству са Републичким секретаријатоом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина.

Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка: Систем пословне аналитике и извештавања (Business InteligenceBI) који је намењен јединицама локалне самоуправе (ЈЛС). Ова активност има за циљ побољшање квалитета, доступности и поузданости података JЛС. Систем пословне аналитике и извештавања ће служити као средство за побољшање креирања политике, финансијског управљања и пружања услуга на нивоу ЈЛС и као средство за креирање политике засновано на доказима у области реформе ЈЛС.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује Позив за достављање Изјаве о заинтересовансоти за ангажовање консултанта (правног лица) за позицију:

Систем пословне аналитике и извештавања (Business InteligenceBI)

Задатак консултанта је да развије систем пословне аналитике и извештавања (BI) локалних самоуправа који је једноставан за коришћење чији је циљ побољшање квалитета, доступности и поузданости података ЛС.

Систем пословне аналитике и извештавања треба да служи као средство за побољшање креирања политике, финансијског управљања и пружања услуга на нивоу ЛС и као средство за креирање политике засновано на доказима у области реформе ЛС.

Специфични циљеви задатка су следећи:

  • Повећање количине података у систему пословне аналитике и извештавања
  • Креирање унапређених процедура за аутоматско преузимање података из доступних извора података
  • Побољшање поузданости и квалитета података
  • Побољшање постојећих релационих база података
  • Дизајнирање складишта података и додатних OLAP коцки
  • Побољшање аутоматске миграције података из релационих база података у складиште података и аутоматско ажурирање у интерактивним извештајима на интернету
  • Дизајнирање интерактивних извештаја на интернету са функцијама декомпозиције (drill down) и консолидације (drill up)

 

Зaинтeрeсoвaне фирме трeбa дa испуњaвajу слeдeћe услoвe:

Заинтересовани консултант (правно лице) треба да буде фирма са искуством у ИТ области, која је радила на сличим задацима и која може да понуди тим који се састоји од следећих експерата:

 

Позиција Кратки опис посла
Архитекта BI решења (BI Solution Architect) (лидер тима) Координација свих задатака и процеса, планирање базе података и система  пословне аналитике и извештавања
Специјалиста за ETL Израда процедура за аутоматско пребацивање података из релационе у аналитичку базу података и за  аутоматско преузимање података из доступних извора података
Стручњак за моделирање/архитектуру података Израда модела података: релациона шема базе података, дијаграм аналитичке базе података, дијаграм међусобне повезаности између садржаја података и приказивања података.
Дизајнер  системa пословне аналитике и извештавања (BI Designer) Дизајнирање читавог система (интегрисање података, аналитички, системи извештавања и њихова међусобна повезаност), претраживање извештајних табли/извештаја, дизајнер приказивања података
Дизајнер извештајних табли / извештаја Дизајнирање шаблона извештаја и виџета

 

Сви чланови тима треба да имају искуство у раду са T-SQL, Microsoft SQL Server и интеграционим и аналитичким сервисима. Такође за све чланове тима обавезно је искуство у раду са трансакционим табелама са више милиона редова, финансијским подацима, структуираним и неструктуираним подацима у разним форматима фајлова: csv, excel, txt фајлови, fixed width, json, xml.

Планирано је да задатак буде реализован у периоду јун 2019 – октобар 2019. године.

Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe инфoрмaциje:

1) Инфoрмaциje o заинтересованој консултантској фирми (правно лице) са доказима о регистрацији код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ:

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната, овај доказ доставити за сваког учесника.

У случају да консултанат подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

2) Инфoрмaциje о реализацији сличних задатака – листа референци са информацијама о

а) броју развијених аналитичких платформи, б) изради извештајног сервиса са мин 10 милиона редова података и ц) изради портала.

Доказ:

Копија уговора или потврде о реализацији сличног задатка у Републици Србији или окружењу.

3) информације о члановима тима са доказима о искуству у реализацији сличних пројектата.

Докази:

  • Биографије чланова тима;
  • Копија уговора или потврде о реализацији пројекта/посла у релевантној области у Републици Србији или окружењу.

Консултант се може удруживати са другим фирмама или појединцима како би побољшао своје квалификације.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa доле дaтoj aдрeси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, потписану и печатирану, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 5. јуна 2019. године  на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Сектор за систем локалне самоуправе

Бирчанинова 6

Београд

Е-маил адреса:  biljana.djokic@mduls.gov.rs