Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje pravnog lica za pružanje usluge: Sistem poslovne analitike i izveštavanja

Referentni broj: SRB-SDC-MDULS2-RSJP-2.1-2019-10

Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u partnerstvu sa Republičkim sekretarijatoom za javne politike (RSJP) i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Deo sredstava Projekta namenjen je angažovanju konsultanta za realizaciju sledećeg zadatka: Sistem poslovne analitike i izveštavanja (Business InteligenceBI) koji je namenjen jedinicama lokalne samouprave (JLS). Ova aktivnost ima za cilj poboljšanje kvaliteta, dostupnosti i pouzdanosti podataka JLS. Sistem poslovne analitike i izveštavanja će služiti kao sredstvo za poboljšanje kreiranja politike, finansijskog upravljanja i pružanja usluga na nivou JLS i kao sredstvo za kreiranje politike zasnovano na dokazima u oblasti reforme JLS.

U skladu sa navedenim potrebama, MDULS raspisuje Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovansoti za angažovanje konsultanta (pravnog lica) za poziciju:

Sistem poslovne analitike i izveštavanja (Business InteligenceBI)

Zadatak konsultanta je da razvije sistem poslovne analitike i izveštavanja (BI) lokalnih samouprava koji je jednostavan za korišćenje čiji je cilj poboljšanje kvaliteta, dostupnosti i pouzdanosti podataka LS.

Sistem poslovne analitike i izveštavanja treba da služi kao sredstvo za poboljšanje kreiranja politike, finansijskog upravljanja i pružanja usluga na nivou LS i kao sredstvo za kreiranje politike zasnovano na dokazima u oblasti reforme LS.

Specifični ciljevi zadatka su sledeći:

  • Povećanje količine podataka u sistemu poslovne analitike i izveštavanja
  • Kreiranje unapređenih procedura za automatsko preuzimanje podataka iz dostupnih izvora podataka
  • Poboljšanje pouzdanosti i kvaliteta podataka
  • Poboljšanje postojećih relacionih baza podataka
  • Dizajniranje skladišta podataka i dodatnih OLAP kocki
  • Poboljšanje automatske migracije podataka iz relacionih baza podataka u skladište podataka i automatsko ažuriranje u interaktivnim izveštajima na internetu
  • Dizajniranje interaktivnih izveštaja na internetu sa funkcijama dekompozicije (drill down) i konsolidacije (drill up)

 

Zainteresovane firme treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Zainteresovani konsultant (pravno lice) treba da bude firma sa iskustvom u IT oblasti, koja je radila na sličim zadacima i koja može da ponudi tim koji se sastoji od sledećih eksperata:

 

Pozicija Kratki opis posla
Arhitekta BI rešenja (BI Solution Architect) (lider tima) Koordinacija svih zadataka i procesa, planiranje baze podataka i sistema  poslovne analitike i izveštavanja
Specijalista za ETL Izrada procedura za automatsko prebacivanje podataka iz relacione u analitičku bazu podataka i za  automatsko preuzimanje podataka iz dostupnih izvora podataka
Stručnjak za modeliranje/arhitekturu podataka Izrada modela podataka: relaciona šema baze podataka, dijagram analitičke baze podataka, dijagram međusobne povezanosti između sadržaja podataka i prikazivanja podataka.
Dizajner  sistema poslovne analitike i izveštavanja (BI Designer) Dizajniranje čitavog sistema (integrisanje podataka, analitički, sistemi izveštavanja i njihova međusobna povezanost), pretraživanje izveštajnih tabli/izveštaja, dizajner prikazivanja podataka
Dizajner izveštajnih tabli / izveštaja Dizajniranje šablona izveštaja i vidžeta

 

Svi članovi tima treba da imaju iskustvo u radu sa T-SQL, Microsoft SQL Server i integracionim i analitičkim servisima. Takođe za sve članove tima obavezno je iskustvo u radu sa transakcionim tabelama sa više miliona redova, finansijskim podacima, struktuiranim i nestruktuiranim podacima u raznim formatima fajlova: csv, excel, txt fajlovi, fixed width, json, xml.

Planirano je da zadatak bude realizovan u periodu jun 2019 – oktobar 2019. godine.

Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće informacije:

1) Informacije o zainteresovanoj konsultantskoj firmi (pravno lice) sa dokazima o registraciji kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

Dokaz:

PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

Napomena:

U slučaju da ponudu podnosi grupa konsultanata, ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika.

U slučaju da konsultanat podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih)

2) Informacije o realizaciji sličnih zadataka – lista referenci sa informacijama o

a) broju razvijenih analitičkih platformi, b) izradi izveštajnog servisa sa min 10 miliona redova podataka i c) izradi portala.

Dokaz:

Kopija ugovora ili potvrde o realizaciji sličnog zadatka u Republici Srbiji ili okruženju.

3) informacije o članovima tima sa dokazima o iskustvu u realizaciji sličnih projektata.

Dokazi:

  • Biografije članova tima;
  • Kopija ugovora ili potvrde o realizaciji projekta/posla u relevantnoj oblasti u Republici Srbiji ili okruženju.

Konsultant se može udruživati sa drugim firmama ili pojedincima kako bi poboljšao svoje kvalifikacije.

Izbor će se vršiti primenom metoda: “Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanata“, u skladu sa postupkom predviđenim Prilogom br. 3 Sporazuma između Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije.

Zainteresovani mogu dobiti više informacija na dole datoj adresi radnim danom od 10:00 do 15:00, najkasnije tri dana pre isteka datuma za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti.

Molimo da Izjavu o zainteresovanosti na srpskom jeziku, potpisanu i pečatiranu, dostavite u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije do 5. juna 2019. godine  na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Sektor za sistem lokalne samouprave

Birčaninova 6

Beograd

E-mail adresa:  biljana.djokic@mduls.gov.rs