Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање правног лица за пружање услуге: Техничка помоћ за пословно информациони систем за пројекат „Локална самоуправа за 21. век“

Референтни број: SRB-SDC-MDULS3-RSJP-BIS-04

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) спроводи пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске конфедерације.

Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима, партиципацију и веће учешће грађана, унапређење изборног система, као и унапређење система планирања на локалном нивоу.

Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка: Техничка помоћ за пословно информациони (ПИ) систем који је намењен јединицама локалне самоуправе (ЈЛС). Ова активност има за циљ даље унапређење ПИ система (Business Intelligence System) односно базе података ЈЛС, како би одлучивање и планирање било засновано на доказима.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује Позив за достављање Изјаве о заинтересовансоти за ангажовање консултанта (правног лица) за позицију:

Техничка помоћ за пословно информациони систем (Business Intelligence System)

Задатак консултанта је да унапреди систем пословне аналитике и извештавања и изради додатне извештаје чији је циљ побољшање квалитета, доступности и поузданости података на нивоу ЈЛС. Систем пословне аналитике и извештавања треба да служи као средство за побољшање креирања политике, финансијског управљања и пружања услуга на нивоу ЈЛС и као средство за креирање политике засновано на доказима у области реформе локалних самоуправа.

Специфични циљеви задатка су следећи:

 • Повећање количине података у систему пословне аналитике и извештавања кроз додатне области образовање и здравство (рашчлањени подаци по роду, где је то примењиво)
 • Креирање унапређених процедура за аутоматско преузимање података из доступних извора података
 • Побољшање поузданости и квалитета података
 • Побољшање постојећих релационих база података
 • Дизајнирање складишта података и додатних OLAP коцки
 • Побољшање аутоматске миграције података из релационих база података у складиште података и аутоматско ажурирање у интерактивним извештајима на интернету
 • Дизајнирање и имплементација додатних интерактивних извештаја на интернету са функцијама декомпозиције (drill down) и консолидације (drill up)
 • Обезбеђење подршке до краја трајања пројекта (Software Assurance)
 • Гаранција од 24 месеца након престанка ангажовања која подразумева исправке уочених неправилности

Зaинтeрeсoвaне фирме трeбa дa испуњaвajу слeдeћe услoвe:

Заинтересовани консултант (правно лице) треба да буде фирма са искуством у ИТ области, која је радила на сличним задацима, која има искуство у раду са државном управом и која може да понуди тим који се састоји од следећих експерата:

Позиција Кратки опис посла експерата
Архитекта BI решења (BI Solution Architect) (лидер тима) Координација свих задатака и процеса, планирање базе података и система пословне аналитике и извештавања
Специјалиста за ETL Израда процедура за аутоматско пребацивање података из релационе у аналитичку базу података и за аутоматско преузимање података из доступних извора података
Стручњак за моделирање/архитектуру података Израда модела података: релациона шема базе података, дијаграм аналитичке базе података, дијаграм међусобне повезаности између садржаја података и приказивања података.
Дизајнер системa пословне аналитике и извештавања (BI Designer) Дизајнирање читавог система (интегрисање података, аналитички, системи извештавања и њихова међусобна повезаност), претраживање извештајних табли/извештаја, дизајнер приказивања података
Дизајнер извештајних табли / извештаја Дизајнирање шаблона извештаја и виџета

 

За све чланове тима је обавезно искуство у раду са трансакционим табелама са више милиона редова, финансијским подацима, структуираним и неструктуираним подацима у разним форматима фајлова: csv, excel, txt фајлови, fixed width, json, xml. Такође oбавезно је искуство са Microsoft SQL Server, као и искуство са сервисима SQL Server Integration Services и SQL Server Analysis Services.

Као додатне квалификације пожељно је искуство са алатом пословне аналитике Kyubit BI.

Планирано је да задатак буде реализован у периоду август 2020. – децембар 2021. године.

Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe инфoрмaциje:

1) Инфoрмaциje o заинтересованој консултантској фирми (правно лице) са доказима о регистрацији код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ:

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната (правних лица), овај доказ доставити за сваког учесника.

У случају да консултанат подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

2) Инфoрмaциje о реализацији сличних задатака – листа референци са информацијама о

а) броју развијених аналитичких платформи, б) изради извештајног сервиса са мин 10 милиона редова података и ц) изради портала.

Доказ:

Копија уговора или потврде о реализацији сличног задатка у Републици Србији или окружењу.

3) информације о члановима тима са доказима о искуству у реализацији сличних пројектата.

Докази:

 • Биографије чланова тима;
 • Копија уговора или потврде о реализацији пројекта/посла у релевантној области у Републици Србији или окружењу.

Консултант се може удруживати са другим фирмама или појединцима како би побољшао своје квалификације.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa доле дaтoj aдрeси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, потписану и печатирану, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 21. јула 2020. године на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Сектор за систем локалне самоуправе- Биљана Ђокић

Бирчанинова 6

Београд

Е-маил адреса: biljana.djokic@mduls.gov.rs