Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje pravnog lica za pružanje usluge: Tehnička pomoć za poslovno informacioni sistem za projekat „Lokalna samouprava za 21. vek“

Referentni broj: SRB-SDC-MDULS3-RSJP-BIS-04

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) sprovodi projekat „Lokalna samouprava za 21. vek“ koji podržava Vlada Švajcarske konfederacije.

Projekat je usmeren na aktivnosti u oblasti reforme sistema lokalne samouprave, decentralizacije, poboljšanje kapaciteta i obezbeđivanje boljeg korišćenja resursa na nivou lokalne samouprave za pružanje usluga građanima i privrednim subjektima u skladu sa zakonskim nadležnostima, participaciju i veće učešće građana, unapređenje izbornog sistema, kao i unapređenje sistema planiranja na lokalnom nivou.

Deo sredstava Projekta namenjen je angažovanju konsultanta za realizaciju sledećeg zadatka: Tehnička pomoć za poslovno informacioni (PI) sistem koji je namenjen jedinicama lokalne samouprave (JLS). Ova aktivnost ima za cilj dalje unapređenje PI sistema (Business Intelligence System) odnosno baze podataka JLS, kako bi odlučivanje i planiranje bilo zasnovano na dokazima.

U skladu sa navedenim potrebama, MDULS raspisuje Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovansoti za angažovanje konsultanta (pravnog lica) za poziciju:

Tehnička pomoć za poslovno informacioni sistem (Business Intelligence System)

Zadatak konsultanta je da unapredi sistem poslovne analitike i izveštavanja i izradi dodatne izveštaje čiji je cilj poboljšanje kvaliteta, dostupnosti i pouzdanosti podataka na nivou JLS. Sistem poslovne analitike i izveštavanja treba da služi kao sredstvo za poboljšanje kreiranja politike, finansijskog upravljanja i pružanja usluga na nivou JLS i kao sredstvo za kreiranje politike zasnovano na dokazima u oblasti reforme lokalnih samouprava.

Specifični ciljevi zadatka su sledeći:

 • Povećanje količine podataka u sistemu poslovne analitike i izveštavanja kroz dodatne oblasti obrazovanje i zdravstvo (raščlanjeni podaci po rodu, gde je to primenjivo)
 • Kreiranje unapređenih procedura za automatsko preuzimanje podataka iz dostupnih izvora podataka
 • Poboljšanje pouzdanosti i kvaliteta podataka
 • Poboljšanje postojećih relacionih baza podataka
 • Dizajniranje skladišta podataka i dodatnih OLAP kocki
 • Poboljšanje automatske migracije podataka iz relacionih baza podataka u skladište podataka i automatsko ažuriranje u interaktivnim izveštajima na internetu
 • Dizajniranje i implementacija dodatnih interaktivnih izveštaja na internetu sa funkcijama dekompozicije (drill down) i konsolidacije (drill up)
 • Obezbeđenje podrške do kraja trajanja projekta (Software Assurance)
 • Garancija od 24 meseca nakon prestanka angažovanja koja podrazumeva ispravke uočenih nepravilnosti

Zainteresovane firme treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Zainteresovani konsultant (pravno lice) treba da bude firma sa iskustvom u IT oblasti, koja je radila na sličnim zadacima, koja ima iskustvo u radu sa državnom upravom i koja može da ponudi tim koji se sastoji od sledećih eksperata:

Pozicija Kratki opis posla eksperata
Arhitekta BI rešenja (BI Solution Architect) (lider tima) Koordinacija svih zadataka i procesa, planiranje baze podataka i sistema poslovne analitike i izveštavanja
Specijalista za ETL Izrada procedura za automatsko prebacivanje podataka iz relacione u analitičku bazu podataka i za automatsko preuzimanje podataka iz dostupnih izvora podataka
Stručnjak za modeliranje/arhitekturu podataka Izrada modela podataka: relaciona šema baze podataka, dijagram analitičke baze podataka, dijagram međusobne povezanosti između sadržaja podataka i prikazivanja podataka.
Dizajner sistema poslovne analitike i izveštavanja (BI Designer) Dizajniranje čitavog sistema (integrisanje podataka, analitički, sistemi izveštavanja i njihova međusobna povezanost), pretraživanje izveštajnih tabli/izveštaja, dizajner prikazivanja podataka
Dizajner izveštajnih tabli / izveštaja Dizajniranje šablona izveštaja i vidžeta

 

Za sve članove tima je obavezno iskustvo u radu sa transakcionim tabelama sa više miliona redova, finansijskim podacima, struktuiranim i nestruktuiranim podacima u raznim formatima fajlova: csv, excel, txt fajlovi, fixed width, json, xml. Takođe obavezno je iskustvo sa Microsoft SQL Server, kao i iskustvo sa servisima SQL Server Integration Services i SQL Server Analysis Services.

Kao dodatne kvalifikacije poželjno je iskustvo sa alatom poslovne analitike Kyubit BI.

Planirano je da zadatak bude realizovan u periodu avgust 2020. – decembar 2021. godine.

Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće informacije:

1) Informacije o zainteresovanoj konsultantskoj firmi (pravno lice) sa dokazima o registraciji kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

Dokaz:

PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

Napomena:

U slučaju da ponudu podnosi grupa konsultanata (pravnih lica), ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika.

U slučaju da konsultanat podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih)

2) Informacije o realizaciji sličnih zadataka – lista referenci sa informacijama o

a) broju razvijenih analitičkih platformi, b) izradi izveštajnog servisa sa min 10 miliona redova podataka i c) izradi portala.

Dokaz:

Kopija ugovora ili potvrde o realizaciji sličnog zadatka u Republici Srbiji ili okruženju.

3) informacije o članovima tima sa dokazima o iskustvu u realizaciji sličnih projektata.

Dokazi:

 • Biografije članova tima;
 • Kopija ugovora ili potvrde o realizaciji projekta/posla u relevantnoj oblasti u Republici Srbiji ili okruženju.

Konsultant se može udruživati sa drugim firmama ili pojedincima kako bi poboljšao svoje kvalifikacije.

Izbor će se vršiti primenom metoda: “Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanata“, u skladu sa postupkom predviđenim Prilogom br. 3 Sporazuma između Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije.

Zainteresovani mogu dobiti više informacija na dole datoj adresi radnim danom od 10:00 do 15:00, najkasnije tri dana pre isteka datuma za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti.

Molimo da Izjavu o zainteresovanosti na srpskom jeziku, potpisanu i pečatiranu, dostavite u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije do 21. jula 2020. godine na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Sektor za sistem lokalne samouprave- Biljana Đokić

Birčaninova 6

Beograd

E-mail adresa: biljana.djokic@mduls.gov.rs