Компетенције и вредновање рада државних службеника – Фокус на циљевима институције и тимском раду

Влада Србије је на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе донела уредбе којима се уређује вредновање радне успешности државних службеника и потребне компетенције за рад у државним органима.

Циљ Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника, која је недавно ступила на снагу је да се унапреди управљање кадровима и државно службенички систем.

Вредновање рада вршиће се на основу исопљавања компетенција, а то је скуп знања, вешина и понашања, а радни учинак сада се повезује са циљевима државног органа и институције у којој службеник ради.
На тај начин државни службеници, али и руководиоци биће стимулисани на тимски рад. Службеник неће моћи да добије високу оцену, уколико сектор у ком ради није остварио постављени циљ.

Ова уредба се односи се на око 30 000 запослених у свим државним службама (не укључује полицијске службенике који подлежу посебним правилима оцењивања).

На потребу да се ова област реформише, указивала нам је и Европска комисија у својим извештајима, али смо и ми сами били свесни потребе да се систем промени, јер по досадашњем начину оцењивања, 90 одсто службеника је било оцењено највишом оценом.

До сада у оцењивању запослених није био постављен овај оквир компетнција, већ се рад запослених ценио само на основу обављања конкретних задатака – личних циљева и често је изостајала веза са остваривањем циљева институције. „Сада су у фокусу циљеви институцији и компетенције за остварење тих циљева, што подстиче да се сви оријентишу ка томе да их испуне. То подстиче тимски рад, више се базира на квалитету, а не квантитету и повећава одговорност руководиоца за извршење циљева институције, који стога треба да подстичу своје запослене да раде у сврху достизања тих циљева“, рекао је државни секретар Зоран Касаловић.

Од квалитета рада појединца зависиће његова могућност напредовања у веће звање на одговорније радно место. Такође, неквалитетан рад доводи до премештаја на ниже радно место (у нижем звању са нижом платом) или до отказа.
Садашњи закон даје могућност да на основу остварених резултата рада државни службеник може да буде награђен у истом звању за цео његов радни век, са максимално до 40 одсто већом платом. Убудуће, ако службеник обавља послове стандардно – могао би да оствари увећање од максимално 5 одсто своје плате на сваке три године проведених у радном односу, а превазилази очекивања могуће је да оствари већу плату за максимално 10 одсто на сваке две године.

Колико ће стварно увећање плате бити и да ли ће га бити, зависиће од буџетских могућности.

Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника, која ступа на снагу 4. фебруара, прописује понашајне компетенције – Управљање информацијама, задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет.
Вредновање радне успешности ће се примењивати на целу јавну управу. Ресорна министарства ће за своје области током године утврђивати компетенције и вредновање у јавним службама – здравству, просвети, установама социјалне заштите и културе.